و یژگیهاو مشخصات فنی سبک انشین کاراته :

غیرکنترلی است ودر آن تکنیکهای جودو و جابجایی های سو مو که همان ساباکی است استفاده میشود.چون ساباکی دراین سبک وجود دارد سرعت عمل بالاتر می رودو به همین دلیل اینکه شخص مجبور به بالا بردن سرعت برای جابجایی می باشد.یکی از مهمترین و یژگیهای آن کاربردی بودن این سبک است.او یژگیهاو مشخصات فنی سبک انشین کاراته :

غیرکنترلی است ودر آن تکنیکهای جودو و جابجایی های سو مو که همان ساباکی است استفاده میشود.چون ساباکی دراین سبک وجود دارد سرعت عمل بالاتر می رودو به همین دلیل اینکه شخص مجبور به بالا بردن سرعت برای جابجایی می باشد.یکی از مهمترین و یژگیهای آن کاربردی بودن این سبک است.از حرکات اضافی در این سبک اجتناب شده وکاتاها همه کاربردی هستندو تمام قسمت کاتاها دارای معنای قابل فهم واجرا برای هنر جویان است .

معنای (عمومی) ساباکی :

ساباکیمفهوم مشکلی است که بتوان آنرا اززبان ژاپنیترجمهکرد.  به هرحال ، ساباکی به حرکت ، که اغلب باکنترلو گاه باآمادهسازی برای حرکت بعدی همراه استاشارهدارد. مثلآ ازساباکی می توان در اشارهبهآموزشاسباشاره کرد. سوار کار حرکات خاصی را  اجراکرده تا حیوان را کنترل کند و همین امرباعثمی شودکهحیوان طبق علاقه ونظر او رفتار وعملکند. ساباکی به صورت حرکت مدافع درخط وبهوضعیت حمله متقابلتفسیرمی شود و اینحرکاتکنترل شده ، در آماده سازیمتقابل ، اساس استراتژی بعضی از سبکها مانندانشیناست .

ساباکی چیست ؟

۱ـ ساباکی شیوه ای واحداز حمله از طریق ترکیب  دفاع وحمله و به حریفمیباشد .  

  ۲ـ ساباکی از یا چهارحرکت دورانی اساسی درپاسخ به حمله مهاجماستفاده می کندحرکات دفاع کننده را بهخارج سمت چپ یا راستحمله برده وکمی حریفرابه جلو یاعقب خواهد فرستاد.  

 ۳ـ در صورت حرکت مدافع بهپشت سر مهاجم خواهدبود. این عمرپیشرفت مدافع رادر حمله از جلو محدودمیکند.علاوه بر این عمل فوقبهمدافع اجازه می دهدکه ( نقطه کور ) را درموقعیت مهاجم به وجودآورد .  

    ۴ـ یکبار که مدافع ( نقطه کور) مزبورراتعینکرد.پیشرفتاستراتژیکی خاصی راازطریق ورود به نقطه کورودرنظرگرفتن ترکیبات مختلفمشت لگدحاصل خواهد کرد .     

 ۵-اصلآ مهم نیست کهفاصله دو حریف نسبت بهیکدیگرکوتاه ، متوسطیا زیادیباشد . بلکه حرکات مناسبواجرای صحیح درجهتخارجشدن از تیررس ضربه ، ازاهمیت ویژه ای برخوردار می باشد .یاد بگیرید ازهرسه نوع فاصله یاد شده آگاه بودهوساباکی  که هریک کاربرددارد را اجرانمایید.

ساباکیتایمینگ چیست ؟

اصطلاحی معادل تایمینگ در زبانفارسی وجود ندارد یا حداقل به راحتی نمی تواناصطلاح معادلتایمینگ را استفاده نمود ، تایمینگرامی توان به معنی:زمان مناسب دربهترینموقعیت نامبرد ،  تایمینگ نه تنها در هنرهای رزمیبلکه در کلیه ورزشها مورد استفاده قرار می گیردولی آنچه قابل توجه است برنامه ریزی مدرن برایاستفاده از تایمینگ می باشد که این مهم راکانچو نینو میایکی از نوابغ کاراته جهان توانسته استدرانشین به نام ساباکی تایمینگ برنامه ریزینماید . تلفیق تایمینگ وساباکی باعث میگردد تا کاراته کار بتواند به صورت کاربردی از آناستفاده نماید ، تمرینات منظم ساباکی تایمینگ باعثخواهد شد تا کاراته کار با سرعت عمل بهتردر موقعیت کامل مسلط بر حریف قرار گیرد .

ساباکی تایمینگ همچنین دید و ذهن مبارز راقوی میکند . مبارز با اینتمرینات در مبارزهخود از اعتماد و به نفس بیشتری برخوردار خواهد بود .