1-از کدام گزینه برای افزودن جدول به اسلاید استفاده می شود؟

الف) گزینه Insert / New Slide                  ب) گزینه Insert / Table    

ج) گزینه Insert /Diagram                              د) جدول را نمی توان به اسلاید اضافه کرد

2-کدام گزینه درقسمت  Slide Layout برای  اضافه کردن فقط  اسلاید عنوان بکار می رود؟

     الف) Title Slide                           ب) Title And Text     

     ج) Title And Content             د) Title Only

3- با کدام روش می توان ازالگوهای از قبل آماده شده برنامه نمایش ایجاد کرد؟

     الف)Blank Presentation  ب         From Design Template       

     ج)  From Auto Content Wizard     د)  New Presentation

4- برای دسترسی به پنجره Slide Layout از طریق کدام منو عمل می کنیم؟

            الف) Format    ب)Insert              ج)Tools      د)Edit

5-اسلایدهای خالی که شامل محل هایی جهت درج متن و تصویر می باشند.............. گویند.

     الف)Slide Layout   ب)Slide Master      ج)Slide Outline      د)Blank Slide

6-از کدام گزینه برای درج تصاویر درون کامپیوتر در اسلاید می توان استفاده نمود؟

     الف)Clipart  ب)Insert File           ج) Word Art           د) From File

7- کدام گزینه از روشهای نمایش اسلاید بشمار می آید ؟

            الف)Template   ب)Existing       ج)Note Page      د) View

8-در کدام شیوه نمایش اسلاید ها به راحتی قابل حذف و اضافه و انتقال هستند؟

     الف)Slide Show       ب)Slide Sorter           ج)View Slide        د) هیچکدام

9-در کدام قسمت از Slide Master می توان  شکل ظاهری لیستهای نشانه دار اسلایدها از قبیل فونت ، اندازه فونت و.... را تغییر داد؟

     الف) Master Title Style                ب) Master Text Style

     ج) Third Level                               د) Second Level

10-در کدام  قسمت از کادر Custom Animation می توان جهت حرکت موضوع را تعیین کرد

     الف) With Previous         ب) Speed        ج) Start             د) Path

 

11- کدام یک از گزینه های زیر برای اضافه کردن اسلاید جدید به کار می رود؟

الف)Ctrl + N   ب) Ctrl + M          ج) Ctrl + I     د) Alt+s

 12-در کدام نما نمی توان متن یا تصویر به اسلاید اضافه نمود؟

الف) Note Page   ب)Slide Sorter     ج) Normal      د)Outline

 13- برای حذف اسلاید انتخاب شده:

     الف) از منوی File گزینه Delete Slide   ب) . از منوی Edit گزینه Delete Slide

   ج) از منوی View گزینه Delete Slide  د)  از منوی Format گزینه Delete Slide

 

14-با فشار کدام کلیدها می توان یک کپی از اسلاید را بعد از همان اسلاید ایجاد کرد .

الف)Ctrl + C     ب) Ctrl + X           ج) Ctrl + V           د) Ctrl + D

 

15- در کادر Slide Transition با انتخاب کدام دکمه  فقط اسلاید جاری  اجرا می شود الف)Apply To Slide ب)Play   ج)Slide Show  د) Automatically After

 

16-در کادرCustom Animation  و در سربرگTiming  ، کدام گزینه زیر زمان تاخیر برای حرکت موضوع را می توان وارد کرد؟

الف) Start        ب)Delay           ج) Speed       د)Repeat

17- تعداد کل اسلایدها در کدام نوار نمایش داده می شود

الف) نوار وضعیت.        ب) نوار عنوان      .ج) نوار منو.           د) نوار ابزار.

18- اساسی ترین بلوک ساختمانی یک فایل ارائه مطلب......... می باشد؟

الف) نوارهای ابزار      ب)جا نگهدار              ج)عناصر گرافیکی        د) اسلایدها

19-بطور پیش فرض نام فایل نمایش در Power Point چیست؟

الف)Book1   ب) Presentation1   ج)Slide1          د) Ppt

20-در کدام یک از نماهای زیر می توان متن ، تصویر و یادداشت به اسلاید اضافه کرد؟

الف) Slide Sorter   ب)Outline       ج) Normal            د)Slide Show

۲۱-برای خاتمه دادن به نمایش اسلاید ها کدام کلید را باید فشرد؟

            الف)E                  ب)Esc             ج)Home              د)End

 

22-نوار ابزار پاورپوینت امکان مشاهده یک نمایش را به چند روش فراهم می کند؟

الف)5                   ب)8                     ج)4                      د)2

23-در کدام نما می توان این اعمال را انجام داد؟(اضافه کردن متن به اسلاید،اضافه کردن یادداشت به اسلاید)

الف)Slide sorter            ب)Normal                    ج)Out line                     د)Slide show

24-جهت انتخاب اسلایدهای هم جوار کلید........را همزمان از صفحه کلید فشارداده و روی آخرین اسلاید کلیک می کنید.

الف)Shift                       ب)Ctrl                          ج)Alt                            د)Tab

25-نواروضعیت که درانتهای صفحه قرار دارد چه اطلاعاتی را نمایش می دهد؟

الف)اسلاید فعال    ب)تعداد کل اسلایدهای قابل نمایش     ج)نوع طرح اسلایدفعال       د)همه موارد

26-اولین اسلاید در هر نمایش چه نامیده می شود؟

الف)Title slide   ب)Place holder             ج)Task pan                   د)Slide sorter

27-برای ایجاد فایل در پاورپوینت کدام کلیدهای ترکیبی را می فشاریم؟

الف)trl+S                      ب)Ctrl+F                      ج)Ctrl+N                      د)ctrl+O

28-کدام گزینه برای چسباندن اسلاید صحیح می باشد؟

الف)Ctrl+S                   ب) Ctrl+N                    ج)Ctrl+V  د)Ctrl+D

29-این ابزار برای تعیین رنگ خطوط اشکال به کار می رود؟

الف)Line color  ب)Fill color                   ج)Dash style                 د)هیچکدام

30-به منظور سه بعدی کردن اشیاء و اشکال گرافیکی کدام گزینه را انتخاب می کنیم؟

الف)Shadow slide         ب)3-D style              ج)Arrow style         د)Insert clip art

31-جهت شماره گذاری اسلایدها چه مراحلی را باید طی کرد؟

الف)View/Header and footer/Slide number                    ب)View/Zoom

ج)View/Slide show                                                       د)هیچکدام

32-به چند روش در پاورپوینت می توان اسلاید ایجاد کرد؟

الف)Blank presentation  ب)Form design template           ج)Bullet     د)الف وب

33-برای حرکت دادن متن صورت یکجا در قسمت Speed/Effectکدام گزینه را انتخاب می کنیم؟

الف)By letter          ب)By word                   ج)All at once                د)همه موارد

34-استفاده از دکمه Insert tableدر نوار استاندارد برای درج..........می باشد.

الف)جدول                                  ب)فیلد                           ج)رکورد                        د)نمودار

35-برای چاپ اسلاید از منوی فایل گزینه.......را انتخاب کرده و در پنجره بازشده برای چاپ همه اسلایدها گزینه........را انتخاب می کنیم؟(از چپ به راست)

الف)Print/Selection                    ب)Print/All                    ج)Print/Current slide                 د)Print/Custom show

36-در عمل انتقال اسلاید از محل اولیه......و در محل مکان نما قرار می گیرد.

الف)Copy                     ب)Cut                          ج)Print                          د) Delete

37-انتخاب کدام گزینه اسلاید را به طور خودکار نمایش می دهند؟

الف)Auto preview         ب)Color schemes         ج)Design template        د)هیچکدام

38-در نوار قالب بندی Formattingفرمانی که جهت کاهش اندازه فونت به کار می رود کدام گزینه می باشد؟

الف)Increase font size    ب)Decrease indent    ج)Increase indent    د)Decrease font size

39-توسط کدام گزینه می توان با استفاده از الگوهای طراحی اسلاید ایجاد کرد؟
الف bank and recent ب new form existing ج installed templates دinstalled themes
40- فایلهای ایجاد شده در محیطپاورپوینت را چه می نامند؟
الف presentation   ب book     جdocument       د chart
41- کدام کلید ترکیبی یک اسلاید جدید درج می کند؟
الف ctrl+m     ب ctrl+n       ج ctrl+s      دctrl+p
42- برای دسترسی به پنجره slide layout از طریق کدام زبانه عمل می کنیم؟
الف home     ب insert      جdesign       د slide show
43-پسوند فایلهای ذخیره شده در PowerPoint 2007 کدام است؟
الف PPT     ب PTX     ج PWX       د TPX
44-نام پیش فرض برای فایل جدید نمایشی چیست؟
الف Peresentation1     ب Slide1      ج Page1      د file1
45- کاربرد ناحیه note page چیست؟
الف) برای صفحه نمایش اسلایدها ب) جهت یادداشت نکته یا تذکر ج) جهت تغییر بزرگ نمایی د) برای نمایش وضعیت اسلایدها

46- برای استفاده از طرح های آماده از کدام گروه زبانه design استفاده می کنید؟
الف font ب theme ج paragraph د view
47-کدام نما برای مرتب کردن اسلاید ها استفاده می شود؟
الف slide show ب slide sorter ج normal د slide view
48-برای درج جدول از چه زبانه ای استفاده می کنیم؟
الف design ب home جinsert د view
49-برای گروه بندی کردن دو یا چند تصویر از چه دستوری استفاده می شود؟
الف align    ب   group جrotation     د crop
50-برای فعال کردن پنجره hyperlink از کدام کلیدهای ترکیبی باید استفاده کرد؟
الف ctrl+k ب ctrl+h جctrl+o       د ctrl+n
51-برای اضافه کردن سربرگ یا پاورقی به تمام اسلایدها از کدام گزینه slide master استفاده می شود؟
الف header & footer ب date & time ج picture دtable
52-برای درج آمار از کدام گزینه استفاده می شود؟
الف shapes ب picture ج AmartArt د photo Album
53- برای درج اشکال گرافیکی از کدام گزینه استفاده می شود؟
الف picture ب shapes جheader دview
54-کدام گزینه به جلوه های گذر اسلاید اشاره دارد؟
الف transition ب show جdesign د effect
55-برای درج دکمه عملیاتی از کدام گزینه ی زبانه ی insert استفاده می شود؟
الف picture ب shapes ج smart art د action
56-کدام گزینه زیر برای پیشروی خودکار اسلاید با فواصل زمانی معلوم کاربرد دارد؟
الف rehear timing ب custom animation ج slide transition دautomatically after
57-برای اعمال یک جلوه نمایشی بر روی تمامی اسلاید ها باید روی کدام گزینه کلیک کنید؟
الف apply ب ok ج apply to all دsave as
58-برای درج فایل صوتیکدام زبانه را باید انتخاب کنیم؟
الف home     ب    design جinsert      د animation
59-از طریق کدام دستور تعداد تکرار صوت مشخص می شود؟
الفstart     بdelay      جanimations     دslide show
60-برای شروع نمایش از اسلاید جاری از کدام گزینه استفاده می شود؟
الفshift+f5      بf5     جf10      دshift+f10