اصطلاحات پایه

شوتو = تیغه دست

تت سوئی = تیغه دست بسته

نوکیته = انگشت

تی سو کو = داخل کف پا

کوته = ساعد

کاکاتو = پاشنه پا

اوروشی اوتوشی = فرود آوردن

ساکوتسو = استخوان ترقوه

کاکه = قلاب ، چنگک

کیای = فریاد کشیدن

اوی = حرکت کردن

کومی = فشار آوردن

تاتمی = محل مسابقه

هانمی = نیمه بدن

توبی = پریدن

کاتا = مبارزه با حریف فرضی

یون جو گو دو = زاوه 45 درجه

کیوشو = جذب کردن ، عقب کشی در حال جذب

کیمه = فن با سرعت ، قدرت ، تمرکز و اجرای تعادل

آ ا و = آبی

کیرو = زرد

میدوری = سبز

چا او = قهوه ای

کِ رو = سیاه

اوبی = کمربند

آکا = قرمز

ب ) ایستادن

گری نوگاما  = ضربه پا در اجرای گارد

کوکوتسو داچی = ایستادن متمایل به عقب

گامائه = ایستادن در حالت گارد

ج ) ضربات دست

هیجی آگه = ضربه آرنج به بالا

هیجی اوتوشی = ضربه آرنج به پایین

به پشت اوشیرو مواشی هیجی اوچی = ضربه آرنج دورانی

سوکی کومی = پرتاب به عقب با دست

سان بون سوکی = سه ضربه مشت سیکن

سیکن مای ته  سوکی = ضربه مشت به جلو

شوتو ساکوتسو اوچی = ضربه تیغه دست به ترقوه

شوتو اوروشی اوچی = ضربه تیغه دست به پایین

د ) ضربات پا

(سان کاکو گری) = ضربه پا مورب

اوشیرو مواشی کاکه گری = ضربه پا دورانی به شکل قلاب به پشت

کاکاتو اوتوشی گری = ضربه پاشنه پا از بالا

کاکه گری = قلاب کردن پا

اوچی مومو گری = ضربه به داخل ران پا

آشی بارای = درو کردن پا

جیکو آشی گری = درو کردن پای ستون

تی سو کوکا نست سو گری = ضربه با داخل کف پا

گری کومی = پرتاب به عقب با پا

اوی گری  = اجرای  ضربه پا در حال حرکت

و ) دفاع ها و انحرافات

کاکه اوکه = دفاع به شکل قلاب

اِن کی = دفاع دایره ای

سونی اوکه = دفاع با ساق پا

هیجی هیزا اوکه = دفاع با زانو و آرنج

دومه آشی  = دفاع نگهدارنده با پا

هیک کاکه = قلاب کردن پا

اوموتو ناگه = پرتاب به جلو رو به پایین

جودان اوکه = دفاع بالا

جودان کاکه اوروشی = قلاب کردن از بالا به پایین

کدان اوکه = دفاع پایین

هـ) اعداد

ایچی = 1

نی = 2

سان = 3

شی = 4

گو = 5

روکو = 6

شیچی = 7

آچی = 8

کیو = 9

جو = 10

نی جو = 20

سان جو = 30

یون جو = 40

گوجو =50

روکو جو = 60

شیچی جو = 70

هاچی جو = 80

کیو جو = 90

هاکو = 100

الف) اصطلاحات پایه

اوس = تواضع ، احترام

دوجو = محل تمرین

کانچو = استاد اعظم ، رییس سازمان جهانی

شیهان = استاد ، آموزگار مربیان

سن سی = مربی

سن پای = ارشد

اِن = باز ، دایره ناتمام

شین = قلب ، داخل

اِنشین = قلب باز ، داخل دایره ناتمام

ساباکی = جابجایی

کارا = خالی

ته = دست

کاراته = دست خالی

کاراته کا = هنرجوکاراته

گی ، دوگی = لباس کاراته

ری = ادای احترام  

ماکی وارا = تخته ای که به آن ضربه میزنند

تامشی واری = شکستن اجسام

سوتو = خارج

اوچی =  ضربه داخل ،

میگی = راست

هیداری = چپ

شومن = روبرو

مای = جلو

جودان = بالا

چودان = وسط

گدان = پایین

کمیته = مبارزه

اوشیرو = پشت

سایو = طرفین

آگو = چانه

هیزو = کمر

مواشی = دورانی

شیتا = پایین

یوکو = پهلو

شین کوکیو = تنفس عمیق درونی

ایبوکی = تنفس عمیق با صدا

سوکی = ضربه مشت

اوکه = دفاع

ناگاشی = منحرف کردن

هیکی = کشیدن

که آگه = بالا رونده

گری = ضربه پا

بارای = منحرف کردن

سونی = ساق پا

سیکن = مشت

اوراکن = پشت مشت

هیجی = آرنج

هیزا = زانو

آشی = پا

چوسوکو = سینه پا

های  سوکو = روی پا

سوکوتو = تیغه پا

اوبی = کمربند

شیرو = سفید

داچی = ایستادن

ب ) ایستادن

های سوکو داچی = ایستادن پا جفت

موسوبی داچی = ایستادن پا به حالت عدد هفت

یوی داچی = ایستادن به حالت آماده

سان چین داچی = ایستادن ساعت شنی

ذن کوتسو داچی = ایستادن متمایل به جلو

کیبا داچی = ایستادن به حالت نشسته روی اسب

ماواته = برگشتن

کیای ایرته = کیای  کشیدن

کمیته نو گامائه = ایستادن مبارزه

ج ) دستور دادن

یوی = آماده

ماکسو = تمرکز با چشم بسته

گامائیته داچی = ایستادن درمورد نظر

ماکسو یامه = پایان تمرکز

ناته = تمام

سن سنی ری = احترام به استاد

هاجیمه = شروع

سن یا نی ری = احترام به ارشد

 

اتاگانی ری = احترام به یکدیگر

  

 د) ضربات دست

سیکن جودان سوکی = ضربه مشت مستقیم به بالا

سیکن چودان سوکی = ضربه مشت مستقیم به وسط

سیکن گدان سوکی = ضربه مشت مستقیم به پایین

سیکن آگو اوچی = ضربه مشت به چانه

شیتا سوکی = ضربه مشت مستقیم از زیرسیکن

سیکن مواشی اوچی = ضربه مشت دورانی

سیکن اوی سوکی = ضربه مستقیم در حرکت

سیکن گیا سوکی = ضربه مشت مخالف

اوراکن شومن اوچی = ضربه پشت مشت به روبرو

اوراکن سایو اوچی = ضربه پشت مشت به پهلو

اوراکن هیزو اوچی = ضربه پشت مشت به کمر

اوراکن مواشی اوچی = ضربه پشت مشت دورانی

هیجی اوچی = ضربه با آرنج

نی هون سوکی = دو ضربه مشت

و ) ضربات پا

مای گری = ضربه پا مستقیم به جلو

مای که آگه = ضربه بالا رونده پا به جلو

کین گری = ضربه پا به میان دو پا

یو کو که آگه = پا بالا رونده به پهلو

یوکوگری = ضربه پا به پهلو

اوچی مواشی گری = ضربه پا از داخل به خارج

سو تو مواشی گری = ضربه پا از خارج به داخل

هیزا گری = ضربه با زانو

کانست سو گری = ضربه به مفاصل

مواشی گری = ضربه پا دورانی

هـ) دفاع ها و انحرافات

جودان آگه اوکه = دفاع بالا رونده

چودان سوتوناگاشی = دفاع وسط منحرف کننده

گدان بارای = دفاع پایین منحرف کننده

شوتو اوکه = دفاع با تیغه دست

ما کی کومی ناگه = پرتاب کردن از جلو

هیکی مواشی = کشیدن دورانی با دو دست

هیک کوزوشی =  کشیدن بایک دست ، برهم زدن تعادل

هیکی تا اوشی = کشیدن به پایین

اوراناگه = پرتاب از پشت