مسابقات انشین کاراته(قهرمان قهرمانان) درتاریخ های زیردرکرج برگزارمی گردد. 

6اسفند95 بانوان

13 اسفند95 آقایان

ضمنا آزمون دان4 و5 درتاریخ 12 اسفندبرگزار می‌گردد.