مسئول سبک دراستان اصفهان مهندس اسماعیل نوبخت

مسئول امورمالی مهندس رضاقائدی

مسئول امورفرهنگی محمدرضا الهیاری بیک

مسئول کمیته آموزش ومربیان امیرحسین روزبه

نماینده گلپایگان ومسئول روابط عمومی ابوالقاسم ساسانی

نماینده گلشهر محمدمهدی یاوری

نماینده گوگد ابوذرنوبخت

نماینده خوانسار مهندس محسن دلاور

نماینده فریدن مهدی مخلصی

نماینده نجف آباد امین سلطانی

نماینده میمه علیرضا خرمی

نماینده لنجان بهمن قاسمی

نائب رئیس بانوان استان اصفهان پروین نوبخت