مسابقات قهرمان قهرمانان انشین کای کاراته درتاریخ 13 اسفند95 دراستان البرزباحضور345هنرجوبرگزارگردید.

دراین مسابقات تیم سه نفره بانوان انشین کاراستان اصفهان توانستنددرکمیته 1 طلاو2برنزبگیرند ودرکاتانیزبه 1 طلادست یافتند.

غزاله ساسانی- فاطمه فصاحت وفاطمه فیضی سه شرکت کننده که همه دروزن25- شرکت کردند.

درقسمت آقایان درکمیته 1 طلا 1 نقره و4 برنزداشتیم ودرکاتا1 طلا 1 نقره و1 برنز

امیرمحمدسلوکی- علی ساسانی- مقدادخوشحالی- محمدامین جمالی- محمدفصاحت ومجتبی فیضی شرکت کنندگان مادرقسمت آقایان بودند.