1- ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺎری.................
*اﻟﻒ)ﺑﺮ روی ﻧﺎم ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺎری ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ ﻧﻤﻮده و ﮔﺰﯾﻨﻪ renameرا ﮐﻠﯿﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ب)ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎب ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺎری از ﺳﺮ ﺑﺮگ view ﮔﺰﯾﻨﻪ rename را ﮐﻠﯿﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ج)ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎب ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺎری از ﺳﺮ ﺑﺮگ home ﮔﺰﯾﻨﻪ renameرا ﮐﻠﯿﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ. د)اﻟﻒ و ب
2- اﺳﺎﻣﯽ work book ﻫﺎی ﺑﺎز در ﮐﺪام ﻣﻨﻮ ﻗﺮار دارد؟
home/zoom(ب  home/editing(اﻟﻒ
view/mindow/switch windows(د*   home/window(ج

3- ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺘﻮان ﻣﺤﺘﻮای ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی (ﺳﻞ ﻫﺎی) ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺎری را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد...............
اﻟﻒ)از ﮐﺎدر ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ای format cells ﺗﺐ protectionرا ﻓﻌﺎل ﮐﺮده و ﮔﺰﯾﻨﻪ locked را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
*ب)اﺑﺘﺪا ﻣﻮرد اﻟﻒ را اﻧﺠﺎم داده و ﺳﭙﺲ از ﺳﺮ ﺑﺮگ review و ﮔﺮوه changes ﺑﺮ روی protect sheet ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و ﮐﻠﻤﻪ رﻣﺰ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﯿﻢ.
ج)از ﺳﺮ ﺑﺮگ review و از ﮔﺮوه changes دﮐﻤﻪ protect را ﮐﻠﯿﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
د)اﯾﻦ ﻋﻤﻞ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ

4- ﺑﺮای ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪی ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻋﻼﯾﻢ ﻧﻤﻮدار،از ﺳﺮ ﺑﺮگ layout وﮔﺮوه current selection از ﻟﯿﺴﺖ اﺟﺰا ﻧﻤﻮدار ﮐﺪام را ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد؟
series(د  plot area(ج  legend(ب*  chart area(اﻟﻒ

5- ﺑﺮای رﺳﻢ ﻧﻤﻮدار ﮐﻠﯿﺪ ﻣﯿﺎن ﺑﺮ ﮐﺪام اﺳﺖ؟
اﻟﻒ)f2  ب)f6  ج)f12  *د)f11

6- ﺑﻪ ﺳﻄﺮ ﯾﺎ ﺳﺘﻮﻧﯽ از داده ﻫﺎ در رﺳﻢ ﻧﻤﻮدار ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؟
اﻟﻒ)ﻧﻘﻄﻪ رﺳﻢ  *ب)ﺳﺮی داده ﻫﺎ  ج)area  د)surface

7-ﮔﺰﯾﻨﻪ Filter در ﮐﺪام ﺳﺮﺑﺮگ ﻗﺮار دارد ؟
اﻟﻒ) View  *ب) Data  ج) Review  د) Formulas

8-ﮐﺪام ﺗﺎﺑﻊ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل (sum(A1:B5)/count(A1:B5 ﮐﺮد ؟
اﻟﻒ) AVERAGEA *  ب) AVERAGE  ج) ROUND  د) AUTOSUM

9- ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روی رﮐﻮردﻫﺎی ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه ﯾﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ........... اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .
Filter (د  Subtotal (ج*  Sort Filter (ب  AutoFilter (اﻟﻒ

10- ﺑﺮای ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻟﯿﺴﺖ ...........................
*اﻟﻒ) ﮔﺰﯾﻨﻪ SORT را از ﻣﻨﻮی DATA اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ . ب) ﮔﺰﯾﻨﻪ FORM را از ﻣﻨﻮی DATA اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .
ج) ﮔﺰﯾﻨﻪ ARRANGE را از ﻣﻨﻮی DATA اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ . د) ﮔﺰﯾﻨﻪ AUTOFILTER را از ﻣﻨﻮی DATA اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .

11 -ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ زاوﯾﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدار ﺳﻪ ﺑﻌﺪی
*اﻟﻒ)از ﺳﺮ ﺑﺮگ layout و از ﮔﺮوه back ground ﺑﺮ روی 3-d rotation ﮐﻠﯿﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ب)از ﺳﺮ ﺑﺮگ layout و از ﮔﺮوه labels ﺑﺮ روی chart title ﮐﻠﯿﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ج)از ﺳﺮ ﺑﺮگ design و از ﮔﺮوه type ﺑﺮ روی change chart type ﮐﻠﯿﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ. د)ﻫﯿﭻ ﮐﺪام

12- ﮐﺪام ﺗﺎﺑﻊ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ داده ﻫﺎی ﻋﺪدی ﯾﮏ ﻣﺤﺪوده از ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود؟
اﻟﻒ)sum  ب)count  *ج)average  د)round

13- اگر خانه های c1=6 و  5=b1=alit،  a1 ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺎﺑﻊ زﯾﺮ ﮐﺪام 
 اﺳﺖ؟ 
SUM(A1:C1)

اﻟﻒ)?name#  *ب)11  ج)5ali6  د)0
0

SUM(A1:F3) اﺳﺖ؟ ﮐﺪام زﯾﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎﺷﺪ f3=4،a1=true، b1=kh اﮔﺮ -14
اﻟﻒ)5  ب)ﺻﻔﺮ  ج)error  *د)4

15- اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎم،ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ........ﮐﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﺳﺖ ﭼﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد؟
*اﻟﻒ)field  ب)list  ج)رﮐﻮرد  د)ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ

16- ﺑﺮای ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﻣﻘﺎدﯾﺮ ورودی ﺧﺎﻧﻪ از ﮐﺪام دﺳﺘﻮر ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد؟
sudtotal(د  sort(ج  filter(ب  data validation(اﻟﻒ*

17- ﮐﺪام دﺳﺘﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎر ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﺎﺑﻊ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ؟
اﻟﻒ)sum  ب)average  *ج)sudtotal  د)ﻫﯿﭽﮑﺪام

18- اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ از ﯾﮏ ﻟﯿﺴﺖ اﺳﺎﻣﯽ اﻓﺮادی را ﮐﻪ ﻧﺎم آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﻢ از ﮐﺪام ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﮐﺴﻞ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ؟
اﻟﻒ)sort ب)sudtotals ج)form *د)filter

19- ﮐﻠﯿﺪ ﻣﯿﺎن ﺑﺮ ﺑﺮای ﭼﺎپ ﮐﺪام ﻣﻮرد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟
ctrl+m(د ctrl+x(ج ctrl+l(ب ctrl+p(اﻟﻒ *

20 – ﺑﺮای ادﻏﺎم ﭼﻨﺪ ﺳﻠﻮل ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﮑﺎر ﻣﯿﺮود ؟
cells merge،center & merge دﮐﻤﻪ ، Alignment ﮔﺮوه، Home ﺳﺮﺑﺮگ – اﻟﻒ
cells merge،center & merge دﮐﻤﻪ ، Table ﮔﺮوه ، insert ﺳﺮﺑﺮگ – ب
ج _ ﺳﺮﺑﺮک insert ، ﮔﺮوه Links ، دﮐﻤﻪ Hyper Link * د – راﺳﺖ ﮐﻠﯿﮏ روی ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ، اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ merge cell

21 –از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی زﯾﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﯾﺎدداﺷﺖ ﻗﺮار داد؟
review/comment/new comment – اﻟﻒ *
ب - راﺳﺖ ﮐﻠﯿﮏ روی ﺳﻠﻮل ، اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ insert ، زﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ comment
ج - راﺳﺖ ﮐﻠﯿﮏ روی ﺳﻠﻮل ، اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ Filter زﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ comment
د - راﺳﺖ ﮐﻠﯿﮏ روی ﺳﻠﻮل ، اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ Format cells، ﺳﺮﺑﺮگ Fill ،دﮐﻤﻪ Fill effect

22 –ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﻓﺮﯾﺰ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺳﻄﺮ ﺑﮑﺎر ﻣﯿﺮود؟
panes freeze ،Sort and Filter دﮐﻤﻪ ، Editing ﮔﺮوه Home ﺳﺮﺑﺮگ – اﻟﻒ
freeze panes ،filter دﮐﻤﻪ ، sort and filter ﮔﺮوه، data ﺳﺮﺑﺮگ – ب
panes freeze ،filter دﮐﻤﻪ ، sort and filter ﮔﺮوه ، view ﺳﺮﺑﺮگ – ج
freeze panes ، freeze panes دﮐﻤﻪ ، Windowﮔﺰﯾﻨﻪ ﮔﺮوه ، view ﺳﺮﺑﺮگ – د*

23- ﺑﺮای ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ روی ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻠﻮﻟﻬﺎاز ﻣﺴﯿﺮfilter Home→Editing→sort ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ؟
filter(د  sort Custom(ج*  sort Z to A(ب  sort A to Z(اﻟﻒ

24- ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮان روی ﮐﺎرﺑﺮگ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ از ﻣﺴﯿﺮReview→changes را ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ؟
Ranges Alow users to Edit  Track changes→High light changes(اﻟﻒ*
protect sheet(د  share workbook(ج

25- ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺗﻌﺪائ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﺪدی از ﮐﺪام ﺗﺎﺑﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ؟
اﻟﻒ)Minverse  ب)MMult  ج)ﻋﻤﻠﮕﺮ*(ﺿﺮب)  *د)Count

26- ﺗﺎﺑﻊ وارون ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ در Excel ﭼﻪ ﻧﺎم دارد؟
*اﻟﻒ)Minverse  ب)MMult  ج)countA  د)Countif

27- در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺮات دروس ﯾﮏ داﻧﺶ آﻣﻮز در ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮگ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ وﻣﻌﺪل اﯾﻦ داﻧﺶ آﻣﻮز ﮐﻤﺘﺮ از 15 ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮﻫﯿﻢ ﻣﻌﺪل را ﺑﻪ 15 ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ ﭼﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ای از ﻣﺴﯿﺮData→Data tool ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ؟
analysis→scenario Manager what-if(ب  what-if analysis→Data table(اﻟﻒ
*ج)what-if Analysis→Goal seek  د)اﯾﻨﮑﺎر اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ

28 – ﮔﺰﯾﻨﻪ Decimal Places ﺑﺮای اﻋﺪاد اﻋﺸﺎری در ﮐﺪام ﺳﺮﺑﺮگ ﻗﺮار دارد ؟
Data (د  Page Layout (ج  Insert (ب  Home (اﻟﻒ*

29 – از ﮐﺎدر ﻣﺤﺎوره Format cells در ﺳﺮﺑﺮگ Home ﮐﺪام زﺑﺎﻧﻪ ﻫﻢ ﺗﺮازی ﻣﺘﻨﻬﺎ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ؟
اﻟﻒ) Number  ب) Font  *ج) Alignment  د) Border

30– ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺎرﭘﻮﺷﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ Protect work book را از ﮐﺪام ﺳﺮﺑﺮگ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ؟
Insert (د Page Layout (ج Review (ب* View (اﻟﻒ

31 – ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺎﻟﺐ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺎری از ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ؟
*اﻟﻒ) Format cell  ب) as table Format  ج) Cell styles  د)اﻟﻒ و ج ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ

32- ﻓﺮﻣﺎن subtotal درﮐﺪام ﺳﺮﺑﺮگ ﻗﺮاردارد.
*اﻟﻒ)Data  ب)Tools  ج)Format  د) Edit

33- ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻤﻞ ﭼﺎپ در ﻃﻮل ﮐﺎﻏﺬ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﮐﺪام ﻣﻮرد را ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮد؟
اﻟﻒ)landscape *ب)portrait ج)full د)fitto

34- در ﻫﻨﮕﺎم ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﭼﺎپ ﺑﺮای ﺧﺮوج از ﺣﺎﻟﺖ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺮ روی دﮐﻤﻪ .......ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮد؟
zoom(د setup(ج marins(ب close print preview(اﻟﻒ*

35- ﺑﺮای ﭼﺎپ ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺎری از ﮐﺪام print ﮐﺪام ﻣﻮرد را ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮد؟
ﻫﯿﭽﮑﺪام(د  active sheet(ج*  entire wok book(ب  selection(اﻟﻒ

36- ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ از ﭼﻪ ﻣﺤﻠﯽ از ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺎری در ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد از ﭼﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد؟
print area(د  size(ج  page break(ب*  margins(اﻟﻒ

37- ﮔﺰﯾﻨﻪ Track Changesدرﮐﺪام ﻣﻨﻮﻗﺮاردارد.
اﻟﻒ)Window  ب)Help  *ج)review  د)-View

38- ﮐﻠﯿﺪ ﻣﯿﺎﻧﺒﺮﻓﺮﻣﺎن Hyper link ﮐﺪام ﮐﻠﯿﺪﺗﺮﮐﯿﺒﯽ اﺳﺖ.
Ctrl+F-(د  Ctrl+N(ج  Ctrl+H(ب  Ctrl+K(اﻟﻒ*

39- ﺗﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع اﻋﺪاد را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﭼﻪ ﻧﺎم دارد.
*اﻟﻒ)Sum ب) Count ج)Average د)Mat

40- ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ excelﺟﺰو ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی زﯾﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ؟
*اﻟﻒ)ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺴﺘﺮده  ب)ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
 ج)زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ  د)واژه ﭘﺮداز

41- ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﯿﺶ ﻓﺮض وﻗﺘﯽ اﮐﺴﻞ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد دارای ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺎری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟
اﻟﻒ)1  ب)2  *ج)3  د)4

42- ﺑﺮای ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪی اﻋﺪاد،ﺗﺎرﯾﺦ،زﻣﺎن،از ﮐﺪام ﺳﺮﺑﺮگ ﭘﻨﺠﺮه format cell اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد؟
اﻟﻒ)alignment  *ب)number  ج)border  د)protection

43- ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه در ﺳﻞ ﻃﻮری ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻧﺪازه ﺷﻮد ﺗﺎ در ﻃﻮل ﺧﺎﻧﻪ ﺟﺎ ﺑﮕﯿﺮد؟
ﻫﯿﭽﮑﺪام(د  shrink to fit(ج*  merge cells(ب  wrap text(اﻟﻒ

44- ﭘﺴﻮﻧﺪ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی اﻟﮕﻮ در excel2007ﭼﯿﺴﺖ؟
اﻟﻒ)xlsx  *ب)xltx  ج)xlm  د)xlp

45- ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ در اﮐﺴﻞ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺳﻄﺮ ﻫﺎ و ﺳﺘﻮن ﻫﺎ را در ﻫﺮ ﻣﻮﻗﯿﻌﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ از ﺳﺮ ﺑﺮگview ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ را ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﯿﺪ؟
hide(د  freeze panes(ج*  arrange all(ب  show/hide(اﻟﻒ


ﭼﯿﺴﺖ؟=Min(sum(4;3);Max(2;3))ﻓﺮﻣﻮل ﺣﺎﺻﻞ -46
اﻟﻒ)10  ب)7  *ج)3  د)2

47-ﻋﺒﺎرت a7،a7،$a$7$ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﮐﺪام ﻧﻮع آدرس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟
اﻟﻒ)ﻣﻄﻠﻖ،ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ،ﻧﺴﺒﯽ  ب)ﻧﺴﺒﯽ،ﻣﻄﻠﻖ،ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ
 ج)ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ،ﻣﻄﻠﻖ،ﻧﺴﺒﯽ  *د)ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ،ﻧﺴﺒﯽ،ﻣﻄﻠﻖ

48- ﺧﻄﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﮐﺴﻞ ﻣﺘﻨﯽ را در ﻓﺮﻣﻮل درﺳﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺪﻫﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﭼﯿﺴﺖ؟
اﻟﻒ)!value#  ب)#####  *ج)?name#  د)!div/o#

49-ﮐﺪام ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟
اﻟﻒ)ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺴﺘﺮده،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﺎرﺑﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﺎﯾﻞ آن از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺪول ﺑﻨﺪی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ب)ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮای ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻨﺪی ﻫﺎ ،ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود.
ج)ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺪول ﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﻃﻼق ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪcell ﻧﺎم دارد.
*د)ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد

50-ﺗﻌﺪاد ﺳﺘﻮن ﻫﺎی ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺎری در اﮐﺴﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟
*اﻟﻒ)16384  ب)256  ج)1048576  د)65536