آیا از ضربه خوردن می ترسید؟ 


اگر جواب شما منفی است، احتمالاً یا غلو می کنید یا معنی شجاعت را با حماقت اشتباه گرفته اید. همه ما از ضربه خوردن و آسیب دیدن می ترسیم. در واقع این عکس العمل طبیعی بدن ما است. البته منظور از ترس آن جنبه منفی که معمولاً در ذهن داریم، نیست. شاید بتوان با کمی واقع بینی ترس را با فدرت عکس العمل مترادف دانست. یعنی بدن ما به محض برخورد با یک عامل ناشناخته یا تهدید آمییز بلافاصله مقداری انرژی آزاد می کند. حال اگر ما برای مقابله با آن عامل خاص تعریفی داشته باشیم انرژی آزاد شده صرف انجام عمل مذکور می گردد (عکس العمل بدن- حالت مثبت). در غیر این صورت این انرژی خود را به صورت های مختلف مثل فریاد کشیدن آزاد می کند (ترس- حالت منفی).


در هنگام کومیته شما باید برای بدن خود در مواجهه با اجرای یک تکنیک تهاجمی توسط حریف یک تعریف ارائه کنید. در غیر این صورت انرژی که بدن شما در واکنش به اجرای ضربه حریف و قرار گرفتن در حالتی خطرناک آزاد می کند با حالاتی چون دستپاچگی، ترس و در نهایت خارج شدن کنترل مبارزه از دست شما به هدر خواهد رفت. جایگزین مناسب و در واقع همان تعریفی که ما باید به بدن ارائه کنیم، همان تکنیک های دفاعی هستند. این کار را می توان با روشهای مختلف تمرینی انجام داد که در اینجا به یک نمونه ساده آن اشاره می کنیم:


از حریف تمرینی خود بخواهید ضربه جودان زوکی خودش را البته با کنترل شدید به روی شما اجرا کند و شما در عین حال که به او اعتماد دارید سعی کنید که پلک نزده و سر خود را نیز به عقب نکشید. بارها و بارها این عمل را تمرین کنید. بعد از مدتی این عمل را با یک دفاع همانند ناگاشی او که انجام دهید. احتیاج نیست که دفاعی کامل انجام شود فقط برای منحرف کردن ضربه حریف یک اشاره کوچک نیز کافی است. بعد از تسلط کامل به روی آن ضربه ای نیز به عمل خود اضافه کنید، بدین صورت که در هنگام اجرای تکنیک جودان زوکی از سوی حریف، شما پلک نمی زنید سرتان را نیز عقب نمی کشید دفاعی مناسب انجام می دهید وضربه ای مناسب (مثل گیاکوزوکی) انجام می دهید.


این تمرین را می توان برای قسمت های دیگر بدن نیز انجام داد. پس از تمرینات مکرر با این روش بدن شما به این تعریف دست پیدا می کند که با مشاهده برخورد یک ضربه به سمت خود انرژی آزاد شده که بدن شما در واکنش به این حالت انجام داده، صرف اجرای یک تکنیک دفاعی کند. البته به این سادگی که مطرح شد به دست نمی آید، اما به هر حال غلبه بر ترس مثل هر مهارت دیگری نیاز به تمرین مکرر و پشتکار دارد.