۱۱۵- منشورها بر چه اساسی نام گذاری می شوند ؟

الف ) وجه

ب ) اضلاع

ج ) قاعده*

د ) ارتفاع

۱۱۵- منشورها بر چه اساسی نام گذاری می شوند ؟

الف ) وجه

ب ) اضلاع

ج ) قاعده*

د ) ارتفاع

 

۱۱۶٫ رابطه میان اجزا یک مجموعه برای اینکه توانایی و بازدهی کاری مجموعه به بالاترین حد خود برسد ……….. نام دارد ؟

الف ) تعادل*

ب ) تقارن

ج ) تنوع

د ) تناسب

 

۱۱۷٫ آثار حجمی و مجسمه سازی جز کدام نوع بافت می باشد ؟

الف ) بافت تصویری*

ب ) بافت ترسیمی

ج ) بافت نرم

د ) بافت زبر

 

۱۱۸٫ از تقسیمات طلائی در هنر کدام سرزمین بیشتر استفاده شده است؟

الف ) ایران باستان

ب ) یونان باستان   *

ج ) ایران بعد از اسلام

د ) رم

 

۱۱۹٫ درختان پر تعداد یک جنگل کدامیک از عناصر بصری را در ذهن بیننده تداعی می کند ؟

الف ) خطوط عمودی*

ب ) خطوط مایل

ج ) نقطه های زیاد

د ) سطح مربعی

۱۲۰٫ برای افزایش میزان بزرگنمایی تصویر از کدام فرمان استفاده می گردد ؟

الف ) Ctrl + +

ب ) بااستفاده از پالت Navigator

ج ) ابزار Zoom

د ) همه موارد*

 

۱۲۱٫ کدام فیلتر ابزار قلم موی خشک را شبیه سازی می کند ؟

الف ) Cut Out

ب ) Film Grain

ج ) Dry Brush*

د ) Fresco

 

۱۲۲٫ اندازه کاغذ A5 چند میلی متر است ؟

الف ) ۲۲۵ * ۱۴۸        *

ب ) ۲۹۷ * ۲۲۵

ج ) ۴۵۰ * ۲۹۷

د ) ۱۴۸ * ۱۱۵

 

۱۲۳٫ محدوده ی تغییر مقدار رنگ در مد RGB چه عددی می باشد ؟

الف ) ۰ تا ۲۵۵  *

ب ) ۰ تا ۱۰۰

ج ) ۰ تا ۱۲۸

د ) ۱۲۸- تا ۱۲۸

 

۱۲۴٫ کلید میانبر باز شدن کادر لایه ها کدام است ؟

الف ) F5

ب ) F7*

ج ) Shift + F5

د ) Ctrl + F7

 

۱۲۵٫ فرم مثلث با کدام رنگ همخوانی دارد ؟

الف ) قرمز

ب ) سفید

ج ) سبز

د ) زرد*

 

۱۲۶٫ کوتاه و بلند شدن روزها و شبها در طول سال بیانگر چه ریتمی است؟

الف ) ریتم منظم

ب ) ریتم افزایشی-  کاهشی*

ج ) ریتم تکراری

د ) ریتم متناوب

 

۱۲۷٫ کدام یک از برنامه های زیر جهت ایجاد انیمیشن استفاده می شود؟

الف ) Photoshop

ب ) Adobe Reader

ج ) Image Ready*

د ) Front Page

 

۱۲۸٫ یک کادر مستطیل دارای چند نقطه طلایی می با شد ؟

الف ) ۲ نقطه

ب ) ۴ نقطه*

ج ) ۳ نقطه

د ) ۶ نقطه

 

۱۲۹٫ برای نمایش تصاویر در صفحه مانیتور از کدام حالت رنگی استفاده می کنیم؟

الف ) Lab

ب ) CMYK

ج ) HSP

د ) RGB*

۱۴۰٫ مهمترین نقطه کادر چه نام دارد؟

الف ) نقطه تعادل     *

ب ) نقطه سنگین

ج ) نقطه سبک

د ) نقطه  میانی

 

۱۴۱٫ کدامیک ازموارد زیر بیشترین نیرو را دارا هستند ؟

الف ) بافت

ب ) حرکت

ج ) کمپوزیسیون

د ) خط*

 

۱۴۲٫ کدام شکل سمبل اندیشه و تفکر است؟

الف ) مربع

ب ) مثلث*

ج ) دایره

د ) لوزی

 

۱۴۳٫ چسباندن مستقیم تصاویر ، اشیاء و مواد گوناگون بر سطح کار هنری را . . . . . . . می گویند.

الف ) بافت ترسیمی

ب ) بافت تصویری       *

ج ) تصویر سازی

د ) هیچکدام

 

۱۴۴٫ با نزدیکتر یا دورتر کردن خطوط به یکدیگر به چه کیفیتی دست می یابیم؟

الف ) نقطه منطقی

ب ) حجم*

ج ) سایه روشن

د ) تعادل

 

۱۴۵٫ کدام شکل نماد حرکت جاودانه و چرخش مداوم در طبیعت و شب و روز می باشد؟

الف ) لوزی

ب ) دایره*

ج ) بیضی

د ) مربع

 

۱۴۶٫ نرم افزار فتوشاپ جزء کدامیک از گروههای گرافیکی است ؟

الف ) Vector

ب ) Raster

ج ) Bit map

د ) گزینه ب و ج*

 

۱۴۷٫ کدامیک از خصوصیات خط افقی است؟

الف ) آرامش*

ب ) تحرک

ج ) ایستایی

د ) هیجان

 

۱۴۸٫ از فیلتر Texture  به چه منظور استفاده می شود؟

الف ) برای ایجاد جلوه سه بعدی در تصویر

ب ) برای افزودن چند نوع بافت و طرح به تصویر*

ج ) برای ایجاد ذرات ریز در تصویر

د ) برای ایجاد متن

 

۱۴۹٫ نقطه تجسمی به چه صورتهائی ممکن است بوجود آید؟

الف ) در اثر ضربه چیزی سخت به روی یک سطح   *

ب ) اثر حرکت مداد یا قلم مو

ج ) در محل برخورد دو سطح با دو زاویه مختلف

د ) موارد الف و ب

۱۳۰٫ Gray Scale چیست ؟

الف ) تصاویر چهار رنگ

ب ) تصویر دو رنگ

ج ) تصاویر سیاه و سفید و خاکستری*

د ) تصویر تک رنگ

 

۱۳۱٫ کدام گزینه نمای تصویر را به نمای ۱۰۰ % تبدیل می کند ؟

الف ) Actual Pixels

ب ) Print Size

ج ) Resize windows to fit

د ) Fit on screen*

 

۱۳۲٫ برای اضافه کردن قسمتهای دیگر به یک انتخاب کدام کلید را پایین نگه می داریم ؟

الف ) Shift*

ب ) Ctrl

ج ) Alt

د ) Alt + F4

 

۱۳۳٫ کدام ابزار زیر می تواند رنگ پیش زمینه را روی سطح انتخاب شده قرار دهد ؟

الف ) قطره چکان

ب ) سطل رنگ*

ج ) ذره بین

د ) پاک کن

 

۱۳۴٫ از دستور History برای چه استفاده می شود ؟

الف ) اضافه کردن حالتها و عملیات جدید بر روی فایل جاری

ب ) کاستن و حذف حالتها و عملیات انجام شده

ج ) الف و ب*

د ) هیچکدام

 

۱۳۵٫ کدام رنگ بیانگر (روح ایمان و معنویت – امید و زندگی – منطقی و خونسرد) است ؟

الف ) زرد

ب ) قرمز

ج ) آبی*

د ) بنفش

 

۱۳۶٫ ابزار Crop برای …………

الف ) انتخاب قسمتی از تصویر

ب ) انتخاب یک قسمت و حذف فضای خارج از انتخاب*

ج ) چرخش قسمتی از تصویر

د ) حذف قسمتی از تصویر

 

۱۳۷٫ کدام دسته از مدادها برای طراحی های مهندسی بیشتر استفاده می شود؟

الف ) H*

ب ) B

ج ) F

د ) HB

 

۱۳۸٫ ریتم با کدامیک از قوای بدن قابل درک نیست؟

الف ) عظلانی

ب ) بینائی

ج ) شنوائی

د ) بویایی*

 

۱۳۹٫ خطوط راهنما چه خطوطی هستند ؟

الف ) این خطوط چاپ نمی شوند و برای تراز کردن موضوعات استفاده می گردند

ب ) خطوطی که با درگ کردن از روی خط کش به تصویر ترسیم می شوند

ج ) روی تصویر قرار می گیرند

د ) همه موارد*

۱۶۰٫ رنگ آبی متضاد کدامیک از رنگهای زیر است ؟

الف ) سبز

ب ) نارنجی*

ج ) قرمز

د ) سفید

 

۱۶۱٫ برای استفاده از راپیدوگراف از کدام یک استفاده می کنیم ؟

الف ) مقوای اشتنباخ

ب ) کاغذ کاهی

ج ) گلاسه*

د ) بوم

 

۱۶۲٫ کدام عامل زیر در نمایش حجم موثرتر است ؟

الف ) بافت

ب ) رنگ

ج ) نور و سایه ها*

د ) جنسیت شی

 

۱۶۳٫ کدامیک از گزینه های زیر فضای کاری را ذخیره میکند؟

الف ) Save Work Space

ب ) Save for Space

ج ) Save*

د ) Save As

 

۱۶۴٫ کدامیک از خطوط چشم را به بالا می کشاند و احساس ثبات و تعادل را در بیننده بوجود می آورد ؟

الف ) خطوط افقی

ب ) خطوط عمودی*

ج ) خطوط مورب

د ) خطوط منحنی

 

۱۶۵٫ گزینه Flat Image در ادغام لایه ها باعث می شود :

الف ) این دستور فقط لایه های خاموش را ادغام می کند*

ب ) تمام لایه ها را با یکدیگر ادغام می کند بطوری که لایه های خاموش از بین برود

ج ) لایه هایی را که با هم پیوند خورده اند ادغام می کند

د ) لایه با لایه زیرین ادغام شود

 

۱۶۶٫  کدامیک از پارامتر های زیر در فتوشاپ فایل را به حالت اولیه بر می گرداند ؟

الف ) فشردن کلید های ALT + CTRL + Shift

ب ) Inverse

ج ) Reverse

د ) Revert*

 

۱۶۷٫ فتوشاپ نرم افزاری است ….

الف ) برای تهیه فیلم های انیمیشن

ب ) برنامه کمکی اتوکد برای ویندوز

ج ) جهت مونتاژ فیلم

د ) برای رتوش , ویرایش و طراحی*

 

۱۶۸٫ کوچکترین عنصر تصویر را ………. گویند.

الف ) Raster

ب ) Vector

ج ) Pixel*

د ) Bitmap

 

۱۶۹٫ انواع گرافیک از نظر مهندسی کامپیوتر چیست؟

الف ) Quantity  و Type

ب )  Vector و Raster*

ج )  Raster و Type

د )  Vector و Quantity

 

 

۱۵۰٫ پیش فرض برنامه فتوشاپ چند مرحله قبل را نمایش می دهد ؟

الف ) ۳۰ مرحله

ب ) ۲۰ مرحله*

ج ) ۱۵ مرحله

د ) ۲۵ مرحله

 

۱۵۱٫ فرمت اصلی فتوشاپ که قابلیت ذخیره تصویر با لایه های باز را داراست کدام گزینه زیر است ؟

الف ) CDR

ب ) FMH

ج ) PSD*

د ) JPG

 

۱۵۲٫ اصلی ترین وظیفه پالت Action چیست ؟

الف ) تنظیم تصویر برای چاپ

ب ) فقط روی لایه های نوشته شده عمل می کند

ج ) حذف عملیتهای اضافی روی یک لایه

د ) ضبط و ذخیره عملیاتهای روی یک فایل و اجرا روی یک فایل دیگر*

 

۱۵۳٫ بهترین مثال برای اشکال مثنی کدامیک از موارد زیر می باشد ؟

الف ) دو شکل مثنی مانند یک شی و تصویر آن در آئینه می باشد*

ب ) یک شی با دو رنگ مختلف

ج ) یک شی و عکس آن شی

د ) هیچکدام

 

۱۵۴٫ وجود تنوع و تفاوت در بافتهای موجود در طبیعت موجب چه امری می گردد؟

الف ) موجب بوجود آمدن توانائی تفکیک و تشخیص انواع بافتها می گردد.*

ب ) موجب نظم می گردد

ج ) موجب شلوغی می گردد

د ) موجب به نظمی می گردد

 

۱۵۵٫ اگر بخواهیم عصبانیت را با خط نشان دهیم کدام یک از خطوط زیر مناسب تر است ؟

الف ) خطوط منحنی

ب ) خطوط شکسته*

ج ) خطوط دایره ای

د ) خط صاف عمودی

 

۱۵۶٫ راههای ایجاد اشکال جدید چیست ؟

الف ) برداشتن قسمتی از یک شکل

ب ) تکرار اشکال

ج ) ترکیب اشکال

د ) همه موارد*

 

۱۵۷٫ کدام رزولوشن کیفیت تصویر برای ساخت تصاویر جهت فرستادن بر روی اینترنت مناسب تر است ؟

الف ) ۸۰۰

ب ) ۱۰۰۰

ج ) ۳۰۰*

د ) ۷۲

 

۱۵۸٫ در هنر مدرن گرایش به کدام نوع ریتم بیشتر است ؟

الف ) هندسی

ب ) منظم

ج ) نامنظم*

د ) غیر هندسی

 

۱۵۹٫ کدام گزینه تعریف خط شکسته است ؟

الف ) دارای فعالیت ، تحرک و جنبش*

ب ) خوابیده و بی تحرک

ج ) بی تحرک

د ) ثابت و آرام

 

۱۷۰٫ PSD در فتوشاپ چه مفهومی دارد؟

الف ) نمونه رنگ را نمایش می دهد

ب ) نوعی فرمت تصویر می باشد*

ج ) فیلترهای فتوشاپ

د ) دستوری برای  ایجاد فایل ها

 

۱۷۱٫ دانش،فهم وانسانیت،زندگی،هیجان و قدرت،درون گرا و احترام انگیز نمادی از کدام رنگ ها است؟

الف ) زرد ،آبی ،قرمز

ب ) زرد،قرمز،آبی*

ج ) آبی،زرد،سبز

د ) سبز،آبی،قرمز

 

۱۷۲٫ کدام گزینه از Adjustment تصویر را به حالت نگاتیو تبدیل می کند ؟

الف ) Threshold

ب ) Invert*

ج ) Equalize

د ) Inverse

 

۱۷۳٫ برای ایجاد بعد و فاصله در تصویر کدام گزینه صحیح می باشد ؟

الف ) اجسام دورتر ، تیره تر هستند

ب ) اجسام دورتر ، روشن تر هستند*

ج ) اجسام نزدیکتر ، روشن تر هستند

د ) اجسام نزدیکتر ، محو تر هستند

 

۱۷۴٫ کدامیک از مدهای زیر در هنگام آمیختگی رنگ تصویر را تشدید می کند ؟

الف ) Darken

ب ) Color burn

ج ) Multiply

د ) Linear Burn*

 

۱۷۵٫ با مداد B5 کدام نوع بافت را می توان روی کاغذ ایجاد کرد ؟

الف ) بافت خشن

ب ) بافت نرم*

ج ) بافت پوسته یک درخت

د ) بافت یک برگ درخت

 ۱۷۶٫ جهت آوردن خط راهنمای افقی کدام عمل زیر را باید انجام داد ؟

الف ) کلیک روی خط کش افقی و کشیدن و رها کردن درون صفحه*

ب ) زدن کلید F4

ج ) استفاده از گزینه Show Guid line

د ) فشار دادن همزمان کلید های Alt + F

 

۱۷۷٫ هدف از کالیبره کردن مانیتور چیست ؟

الف ) هماهنگ کردن مانیتور با دستگاههای خروجی

ب ) جلوگیری از آسیب چشم

ج ) تنظیم استاندارد رنگ های سیستم*

د ) واضح تر شدن تصویر

 

۱۷۸٫ کاربرد پرسپکتیو سه نقطه ای در ترسیم …………………….می باشد؟

الف ) ساختمانهای بلند و آسمان خراشها   *

ب ) میز و صندلی

ج ) فضای داخلی اتاق

د ) همه موارد

 

۱۷۹٫ در یک اثر تجسمی کدامیک از موضوعات زیر را با خطوط افقی نشان می دهند ؟

الف ) سطح زمین ، پهنه دریا*

ب ) تپه ها و پستی بلندی ها

ج ) کناره کوه و سراشیبی

د ) تنه های درختان

۱۸۰٫ در ایران کدامیک از قطع کاغذ کاربرد بیشتری دارد؟

الف ) B

ب ) C

ج ) A*

د ) B وC

 

۱۸۱٫ کدام رنگ بیانگر (آینده نگری ، بلند پروازی ، فهم و دانایی و آخرت) است ؟

الف ) زرد*

ب ) قرمز

ج ) آبی

د ) سفید

 

۱۸۲٫ کدام عنصر بصری دارای دو بعد است و مهمترین ویژگی آن طول است؟

الف ) رنگ

ب ) خط*

ج ) بافت

د ) حجم

 

۱۸۳٫ کدامیک از خطوط زیر حالت ریزش را بیشتر تداعی می کند ؟

الف ) خطوط عمودی

ب ) خطوط افقی

ج ) خطوط مایل*

د ) خطوط خمیده

 

۱۸۴٫ رنگ را از کدام پالت زیر می توان انتخاب کرد ؟

الف ) Swatch

ب ) Color Picker*

ج ) Navigator

د ) Trans Form

 

۱۸۵٫ کدام نوع ریتم یک ریتم خسته کننده و خواب آور است ؟

الف ) ریتم تکرار یکسان*

ب ) ریتم ترکیبی

ج ) ریتم تصاعدی

د ) ریتم ایستاده

 

۱۸۶٫ Layer چه کاربردی دارد؟

الف ) برای سهولت در ویرایش*

ب ) ایجاد فرمتهای مختلف از یک فایل

ج ) ایجاد فایلهای مختلف از یک تصویر

د ) تغییر رنگ

 

۱۸۷٫ کار کلیدهای Ctrl + Delete چیست ؟

الف ) رنگ Forground را به ناحیه انتخابی اعمال می کند

ب ) رنگ Background را به ناحیه انتخابی اعمال می کند*

ج ) رنگ ناحیه انتخابی را حذف می کند

د ) هیچکدام

 

۱۸۸٫ یک تصویر RGB دارای …………. کانال است .

الف ) دو کانال مشکی و خاکستری

ب ) ۴ کانال اصلی زرد ، آبی ، قرمز ، مشکی

ج ) ۳ کانال آبی ، قرمز ، سبز*

د ) ۴ کانال آبی ، قرمز ، سبز ، مشکی

 

۱۸۹٫ در پالت Navigator هر چه لغزان را به سمت راست حرکت دهیم در تصویر چه اتفاقی می افتد ؟

الف ) تصویر بزرگنمایی می شود*

ب ) تصویر کوچکنمایی می شود

ج ) رنگ تصویر تغییر می کند

د ) هیچ اتفاقی نمی افتد

۱۹۰٫ یک ترکیب ، زمانی در کادر ایجاد تعادل می کند که :

الف ) چشم در بالای  کادر متمرکز شود

ب ) چشم  به خارج کادر  هدایت  شود

ج ) چشم به راحتی در قسمتهای مختلف صفحه گردش کند*

د ) چشم در قسمتی خاص از صفحه متمرکز شود

 

۱۹۱٫ رنگ زرد با کدامیک از اشکال زیر متناسب است ؟

الف ) مربع

ب ) مثلث*

ج ) دایره

د ) بیضی

 

۱۹۲٫ هنگام استفاده از ابزارmarquee  با نگهداشتن کدام کلید می توان شکل دایره و مربع کامل رسم نمود؟

الف ) Alt

ب ) Ctrl

ج ) Shift*

د ) Shift + Ctrl

 

۱۹۳٫ دستور خودکار Curves کدام است ؟

الف ) Auto Color

ب ) Auto Contrast

ج ) Auto Levels

د ) Auto Curves*

 

۱۹۴٫ کدامیک از اشکال زیر جز سطوح اصلی نمی باشد ؟

الف ) مثلث

ب ) مستطیل*

ج ) دایره

د ) مربع

 

۱۹۵٫ احساس و بیانی که خطوط مختلف در خود به صورت نهفته دارند چه نامیده می شود ؟

الف ) تناسب خط

ب ) امپرسیون

ج ) کمپوزسیون

د ) اکسپرسیون*

 

۱۹۶٫ در کادر چاپ کدام قسمت محل قرار گیری تصویر در صفحه چاپ را تعیین می کند؟

الف ) Print

ب ) Border

ج ) Scaled Print size

د ) Position*

 

۱۹۷٫ اگر بخواهیم به یک شکل حالت وزیدن باد داده شود از کدام فیلتر استفاده می کنیم؟

الف ) Title

ب ) Wind*

ج ) Glass

د ) Mosaic

 

۱۹۸٫ خط افق نسبت به هر فرد همیشه در کجا قرار دارد؟

الف ) موازی چشم        *

ب ) پائین تر از چشم

ج ) در زیر چانه

د ) در همه جا می تواند قرار گیرد

 

۱۹۹٫ این فیلتر به تصویر حالت سطح شیشه را می دهد.

الف ) pinch

ب ) ripple

ج ) displace

د ) glass *

۲۰۰٫ تنظیم درجه روشنایی و اشعه گامای مانیتور توسط کدام برنامه وابسته به فتوشاپ تنظیم می شود ؟

الف ) Free hand

ب ) Premier

ج ) White Point

د ) Adobe Gamma*

 

۲۰۱٫ برای صرف نظر از عملیات Crop استفاده از کدام گزینه صحیح می باشد؟

الف ) استفاده از پالت History

ب ) دستور Undo

ج ) Select>Deselect

د ) الف و ب*

 

۲۰۲٫ جائی که آسمان و دریا به هم میرسند چه نوع خطی را نشان می دهد ؟

الف ) خمیده

ب ) کج

ج ) عمودی

د ) افق*

 

۲۰۳٫ برای تبدیل یک عکس رنگی به سیاه و سفید بهتر است از کدام حالت (Mode) استفاده کرد؟

الف ) Lab color

ب ) Grayscale*

ج ) RGB

د ) CMYK

 

۲۰۴٫ در مورد ابزار  Zoomگزینهfit on screen  کدام عمل زیر انجام میشود؟

الف ) نمایش تصویر به اندازه چاپ

ب ) حرکت صفحه نمایش بصورت تمام صفحه

ج ) نمایش نقاط تصویری در اندازه واقعی

د ) تصویر به اندازه کل صفحه میشود   *

 

۲۰۵٫ مدل RGB یک مدل …………. است؟

الف ) کاهشی

ب ) افزایشی

ج ) مخصوص چاپ

د ) مخصوص صفحات وب*

 

۲۰۶٫ کدامیک از ویژگی های زیر مربوط به شکل مثلث می باشد ؟

الف ) حرکت جاودانه و مداوم را نشان می دهد

ب ) نرمی ، لطافت ، سیالیت ، آرامش روحانی و آسمانی را نشان می دهد

ج ) از پایدارترین اشکال هندسی ، حالت تهاجمی و جهت دار دارد*

د ) نماد صلایت ، استحکام و سکون است

 

۲۰۷٫ برای ظاهر شدن خط کش می توان از ……………..استفاده کرد ؟

الف ) View / Rulers

ب ) Edit / Rulers

ج ) Ctrl + R

د ) الف و ج*

 

۲۰۸٫ خطوط راهنما …… و خطوط شبکه …………. نامیده می شوند.

الف ) Lines – Guides

ب ) Guides – grid

ج ) Grid – Guides*

د ) line Guides – Line Grid

 

۲۰۹٫ استوانه در چه حالت دارای تعادل است؟

الف ) افقی

ب ) عمودی*

ج ) مورب

د ) هیچکدام

۲۱۰٫ از ابزارهای Dodge و Burn به ترتیب برای ……….. استفاده می کنند ؟

الف ) برای روشنتر یا تاریکتر کردن ناحیه ای از تصویر استفاده می شود*

ب ) برای انتخاب رنگهای مختلف در ناحیه ای از تصویر استفاده می شود

ج ) برای انتخاب ابزار ها و قلم های مختلف نقاشی استفاده می شود

د ) ابزار های فوق جهت ویرایش تصاویر استفاده می شود

 

۲۱۱٫ رنگ های اصلی عبارتند از :

الف ) آبی – سبز – قرمز

ب ) قرمز – سبز – زرد

ج ) زرد – سبز – آبی

د ) آبی – قرمز – زرد*

 

۲۱۲٫ چشم کنار لایه ها چه عملی را انجام دهد ؟

الف ) حذف لایه

ب ) تکرار لایه

ج ) نمایش و عدم نمایش لایه*

د ) تغییر رنگ لایه

 

۲۱۳٫ کدامیک از خطوط به کار رفته در تصویر دارای مفهوم تحرک ، پویایی و هیجان می باشد ؟

الف ) خطوط منحنی

ب ) خطوط افقی

ج ) خطوط عمودی

د ) خطوط مورب*

 

۲۱۴٫ تکرار عناصر بصری که با نظمی معین و روابطی دقیق و پیاپی اجرا می گردند را…………… می گویند؟

الف ) تباین

ب ) تناسب

ج ) رنگ

د ) ریتم*

 

۲۱۵٫ کدام یک از موارد زیر جزء عناصر بصری است؟

الف ) تناسب

ب ) عکاسی*

ج ) تعادل

د ) نقطه

 

۲۱۶٫ کدام گزینه زیر خصوصیت دایره است؟

الف ) نماد سیالیت و آرامش روحانی است*

ب ) مظهرقدرت زمین و از زیباترین اشکال هندسی است

ج ) از شکلهای پایه و ساده هندسی نیست

د ) نماد صلابت،استحکام و سکون است

 

۲۱۷٫ شکل ذوزنقه و بیضی با چه رنگ هایی مطابقت دارد؟

الف ) نارنحی،بنفش*

ب ) قرمز،زرد

ج ) قرمز،بنفش

د ) بنفش،نارنجی

 

۲۱۸٫ کدام مورد تعریف سطح است؟

الف ) شکلی که دارای دو بعد (طول و عرض) است*

ب ) نقطه ای که در سه بعد گسترش پیدا کند

ج ) موضوعی ذهنی که در فضا و بر صفحه تصور می شود

د ) اثری که از حرکت مداد روی کاغذ در یک جهت بوجود بیاید

 

۲۱۹٫ حرکت و تغییر شکل ماه از هلال باریک تا قرص کامل کدام نوع ریتم را نشان می دهد؟

الف ) افزایش*

ب ) موجی

ج ) یکنواخت

د ) متناوب

۲۲۰٫ کدام گزینه شکل ساده هندسی است؟

الف ) چهارگوش*

ب ) درخت

ج ) سنگها

د ) بدن حیوانات

 

۲۲۱٫ برای نشان دادن رستوران از شکل کدام گزینه می توان استفاده کرد؟

الف ) قاشق و چنگال  *

ب ) درخت

ج ) شیرِ آب

د ) پلکان

 

۲۲۲٫ برای نشان دادن تپه ماهورها و تنه درختان به ترتیب از چه خطوطی استفاده می شود؟

الف ) افقی – مایل

ب ) عمودی – افقی

ج ) منحنی – افقی

د ) منحنی – عمودی*

 

۲۲۳٫  درک کردن ……….. از طریق حس لامسه و بصری میسر است.

الف ) بافت*

ب ) خط

ج ) رنگ

د ) نقطه

 

۲۲۴٫ ابزار خط کش جز کدام دسته از ابزارهای زیر است ؟

الف ) کمکی*

ب ) اثر گذار

ج ) اثر پذیر

د ) اضافه

 

۲۲۵٫ خطوط افقی کدام یک از حالتهای زیر را داراست؟

الف ) آرامش و سکون     *

ب ) ایستادگی

ج ) تحرک

د ) سقوط

 

 

۲۲۰٫ کدام گزینه شکل ساده هندسی است؟

الف ) چهارگوش *

ب ) درخت

ج ) سنگها

د ) بدن حیوانات

 

۲۲۱٫ برای نشان دادن رستوران از شکل کدام گزینه می توان استفاده کرد؟

الف ) قاشق و چنگال                 *

ب ) درخت

ج ) شیرِ آب

د ) پلکان

 

۲۲۲٫ برای نشان دادن تپه ماهورها و تنه درختان به ترتیب از چه خطوطی استفاده می شود؟

الف ) افقی – مایل

ب ) عمودی – افقی

ج ) منحنی – افقی

د ) منحنی – عمودی    *

 

۲۲۳٫  درک کردن ……….. از طریق حس لامسه و بصری میسر است.

الف ) بافت*

ب ) خط

ج ) رنگ

د ) نقطه

 

۲۲۴٫ ابزار خط کش جز کدام دسته از ابزارهای زیر است ؟

الف ) کمکی*

ب ) اثر گذار

ج ) اثر پذیر

د ) اضافه

 

۲۲۵٫ خطوط افقی کدام یک از حالتهای زیر را داراست؟

الف ) آرامش و سکون              *

ب ) ایستادگی

ج ) تحرک

د ) سقوط