برای دو خط کردن خط های جدول کدام کزینه مناسب است .

الف ) Pen Color                                              ب ) Line Style

ج ) Line Weight                                               د ) Borders        

کدام گزینه برای تعیین رنگ خط ها ی جدول مناسب است ؟   

الف) Pen Color                                             ب) Life Style                                            ج) Line Weight                        د) Borders

در کادر محاوره ای Border And Shading چه عملی را نمی توان انجام داد؟

الف) تعیین رنگ زمینه جدول                            ب) تعیین نوع حاشور سلول های جدول

 ج) تعیین کادر دور صفحه               د) تعیین رنگ متن داخل جدول  بعداز

رسم جدول کدام زبانه ها به Ribbon اضافه می شوند؟

الف) Design- -Developer          ب) Format-Design   ج) Layout-Format    د) Layout-Design

با کدام گزینه می توان ویژگی های یک جدول را مشاهده کرد؟

الف) Alignment                        ب) Row And Column               ج) Properties                                           د) Format

برای رسم کادر متنی بدون استفاده از قالب های پیش فرض چگونه باید عمل کرد؟

الف) روی گزینه  Text Box کلیک کنید سپس یکی از انواع کادر های متنی را انتخاب نمایید.

ب) روی گزینه Text Box  کلیک کنید سپس گزینه  Draw Text Box را انتخاب نمایید.

ج) روی گزینه Text Box کلیک کنید سپس گزینه ی Save Selection را انتخاب نمایید.

د) گزینه ی Drop Cop را انتخاب نمایید.

Clip Art در کدام گروه از زبانه ی Insert قرار دارند؟

الف) Pages                                     ب) Header Footer                   ج) Text                                  د) Illustrations  

کادر های متنی در کدام زبانه واقع شده اند؟

الف) Insert                                     ب) Home                                                  ج) Review                          د) View

برای تغییر متن Word Art کدام روند صحیح است؟

الف) Insert Text کلیک راست روی متن                                             ب) Edit Text زبانه ی Home

ج) Edit Text کلیک راست روی متن                                                  د) Insert Text زبانه ی Home

برای تنظیم تضاد رنگ تصویر از کدام ابزار استفاده می شود؟

الف)   Brightness                         ب) Contrast                                ج) Position                                          د) Style

گزینه Shape در کدام گروه از زبانه  Insert قرار دارد؟

الف)Pages                                                                          ب)Iiiustration

ج)Text                                                                               د)Links

برای سایه دادن به یک شکل از کدام دستور زیر استفاده می شود؟

الف)  Shadow Effect ---   Insert                                          ب)Drawing Tools ---Shadow Effect

ج)Insert ---Border Effect                                                    د)Drawing Tools ---Border Effect

برای نوشتن متن دو خطی در قالب نمودار سازمانی از چه کلید هایی استفاده می کنید؟

الف)Enter                                                                              ب)Ctrl+ Enter

ج)Shift+ Enter                                                                      د)Alt+Enter

گزینه ی Chart در کدام زبانه قرار دارد؟

الف)Insert                                                                            ب)View

ج)Home                                                                              د)Review

برای ترسیم انواع نوشته‌های راهنما از کدام دستور های زیر استفاده می شود؟

الف)Insert---Shapes                                                              ب)Insert---Picture

ج)Home--- Shapes                                                              د)Home--- Picture

برای چاپ سریع از کدام فرمان زیر استفاده می شود؟

الف)Print                                                                                                    ب) Quick Print

ج)Print Preview                                                                                         د) Preview

-در زمان چاپ پاکت نامه آدرس گیرنده در کدام کادر نوشته می شود؟

الف)Return Address                                                                  ب)Use Address

ج)Delivery Address                                                                  د)Single Address

 

برای ایجاد برچسب گزینه Labels در کدام زبانه از Ribbon قرار دارد؟

الف)Home                                                                                 ب)Insert

ج)Mailing                                                                                 د)View

-نوع چاپ گر انتخابی در کدام گزینه از کادر Print دیده می شود؟

الف)Type                                                                                   ب)Status

ج)Where                                                                                  د)‍Comment

کدام گزینه جهت کاغذ را خوابیده وافقی تنظیم می کند؟

الف) Page Setup           ب) Landscape                ج)Portrait                 د) Layout

 برای تنظیم حاشیه ها وجهت کاغذ کدام گروه در زبانه ای Page Layout مورد استفاده قرار می گیرد؟

الف) Page Background            ب)Page Setup           ج) Paragraph         د) Theme

برای چاپ صحفه های فرد از کدام گزینه کادر Print استفاده می شود؟

الف)Page Range                       ب)Selection              ج)Current Page                       د)Odd Page

برای قرار دادن وضعیت کاغذ در حالت عمودی از کدام ابزار زبانه Print Preview استفاده می شود؟

الف) Orientation                       ب)Magnifier           ج)Size                         د)One Page

برای رنگی کردن داخل یک شکل از کدام گزینه زبانه ی  Drawing Tools    استفاده می شود؟

الف)Fill Color                                        ب)Stroke Color        ج)Shapes Fill                              د)Shapes Color

برای اضافه کردن یک شکل گرافیکی در ارتباط با مطلب از کدام گزینه استفاده می کنید؟

الف) Clip Art                                   ب) Word Art                             ج) Text Box                        د) Picture

سبک پیش فرض Word برای متن چیست؟

الف) Normal                                             ب)Heading       ج)Title                           د)Footnote

فایل های الگو باچه فرمتی ذخیره می‌شوند؟

الف).Docx                 ).Dotx                    ج).Doct                                           د).Dotc

با کدام گزینه می توان متن های روزنامه ای ایجاد کرد؟

الف )Tab           ب) Column         ج) Paragraph                     د) Header & Footer

برای ایجاد سرصفحه و پاصفحه مشترک برای تمام صفحه های سند کدام گزینه مناسب است؟

الف  )Different First Page         ب)Header & Footer       ج) Different Odd And Even Pages            د)Page Setup

برای شماره گزاری صفحه ها،در زبانه ی Insert  از کدام گروه استفاده می شود؟

الف )Footnote                      ب)Number       ج) Page Number                         د ) Header & Footer

مقدار پیش فرض تب کدام گزینه است؟

الف)5/0 سانتی متر                                        ب)27/1 سانتی متر      ج)27/2 سانتی متر                         ج)1 سانتی متر