برای ایجاد یک سند جدید در Word از کدام دستور استفاده می کنید؟

الف )Save                                ب ) New

ج )Open                                 د )Close

-نام فایل جاری در کدام بخش از پنجره ی Word دیده می شود؟

الف )Ribbon                            ب ) نوار عنوا ن

ج ) نوار دسترسی سریع                 د )نوار وضعیت

فایل ها به صورت پیش فرض با چه نوع فرمتی ذخیره می شوند ؟

الف)Doc                                 ب)Docx

ج)Dotx                                 ج)Xlwx

برای تایپ فارسی در یک سند از چه کلید هایی استفاده می کنید؟

الف)Alt + Shift                        ب)Alt+Ctrl

ج)Save As                           د)Alt+Ctrl

برای ذخیره یک سند به صورت الگو از کدام زیر منوی Save As می توان استفاده کرد؟

الف)Word Document                         ب)Word 2003 Document

ج) Word   Template                 د)Other Format

از کدام فرمان برای باز کردن یک سند موجود استفاده می شود؟

الف) Open As                        ب)  Open

ج) Save As                          د) New

- اگر بخواهید صفحه نمایش به اندازه کلی صفحه نمایش داده شود و سر صفحه و پاصفحه دیده شود از کدام حالت نمایشی استفاده میکنید؟

الف) Web Layout      ب)Outline                ج)Draft                     د) Full Screen Reading

برای تایپ سریع برامدگی های کوچک روی صفحه کلید بر روی کدام کلید قرار دارد ؟

الف) F.K                                                     ب) D.J                                       ج)D.K                                        د)F.J

در نمای Print Layout  ..........

الف)صفحه نوشتاری به اندازه کل صفحه نمایشگر میشود 

ب) زبانه به نام Outlining  ظاهر میشود

ج) کل صفحه به جز سرصفحه و پا صفحه دیده میشود

د) سند به همان ص.رتی که چاپ میشود به نمایش در میاید.

- برای تایپ سریع برامدگی های کوچک روی صفحه کلید بر روی کدام کلید قرار دارد؟

الف)ن و      ی             ب) ت و ب                                   ج) م و ی                                                    د) ت و ی

- با انتخاب کدام  گزینه  نوار Ribbon به حد اقل می رسد؟

الف) Minimize Ribbon

ب) Ribbon   Maximize

ج ) Show Quick Access Blow The Ribbon       

د)  Quick Access Tool Bar

چنان چه بخواهید صفحه وبی را با استفاده از Word طراحی کنید بهتر است از کدام حالت برای نمایش سند استفاده کنید ؟

الف)  View Outline   ب)Web Layout                         ج)Draft                                     د)Print Layout

 

منظور از خط راهنما چیست؟

الف) Center                               ب) Decimal            ج)Bar                                                         د)Leader

آیکن       نشان دهنده کدام نوع Tab  است؟

الف)Left                                    ب)Right             ج)Center                                                         د)Decimal

برای حذف تمام Tabاز کدام دکمه استفاده میشود؟

الف)Clear All                                                                                             ب)Clear

ج)Set                                                                                                        د)Cancel

کدام گزینه برای تنظیم Tab مناسب است؟

الف)Clear All                                                                                             ب)Clear

ج)Set                                                                                                        د)Cancel

برای تایپ کردن پرسش های چهار گزینه ای کدام Tab مناسب است؟

الف)Tab چپ                                                                                               ب) Tabراست

ج) تب وسط                                                                                 د) Tabمیله

-برای قرار دادن یک خط عمودی از کدام Tab باید استفاده کرد؟

الف)                                                                                                     ب)

ج)                                                                                                       د)

کدام گزینه کاربر Tab   نیست؟

الف) تورفتگی                                       ب) تایپ اعداد اعشاری به صورت منظم

ج)تست های چهار جوابی                         د) شماره بندی

با کدام گزینه نمی توان یک پاراگراف را تراز بندی کرد؟

الف) پنجره Font                                  ب)پنجره یParagraph

ج) پنجره یTab                                   د) کلید های میان بر

برای تایپ شعر از کدام نوع Tap استفاده می شود؟

الف)Decimal Tab                              ب)Left Tab

ج)Center Tab                                   د)Bar Tab

جهت ایجاد یک خط عمودی در حد فاصل ستونهای یک جدول از کدام گزینه استفاده می شود؟

الف)Right Tab                                   ج)Bar Tab

ب)Center                                          د)Decimal Tab

-برای این که چشم خواننده متن خط ها را راحت تر دنبال کند کدام گزینه مناسب است؟

الف)Tab                                             ب)Leader

ج) Bar Tab                                       د) Decimal Tab

برای اعمال تو رفتگی به سطرها دوم به بعد یک پاراگراف کدام گزینه مناسب است؟

الف) First Line Indent                       ب)   Character Spacing

ج) Hanging Indent                           د) Format Painter

-فرمان هخای مربوط به قالب بندی یک متن در گروه .................... از زبانه ی Home قرار دارند.

الف)Font                                           ب)Paragraph

ج)Style                                             د)Format Painter

برای تنظیم تورفتگی در Word می توان..............

الف) از خط کش استفاده کرد.

ب)از گروه Paragraphدر زبانه ی Home استفاده کرد.

ج)از Increase Indent  و Decrease استفاده کرد.

د) همه موارد

کاربرد Hanging در تورفتگی چیست؟

الف)تورفتگی خط اول پاراگراف

ب) تو رفتگی سمت چپ پاراگراف

ج) تو رفتگی همه خطوط غیر از خط اولد پاراگراف

د) تو رفتگی سمت راست پاراگراف

برای مشاهده خط کشی های افقی و عمودی باید نمای .................. فعال باشد؟

الف)Print Layout                                       ب)Full Screen

ج)Outline                                                 د)هیچ کدام

تفاوت حاشیه و تورفتگی پاراگراف چیست؟

الف)تورفتگی فقط از سمت راست است ولی حاشیه از تمام جهات می باشد

ب)حاشیه مربوط به یک پاراگراف است ولی تورفتگی مربوط به کل صحفه است

ج)تورفتگی برای پراگراف خاصی است ملی حاشیه برای کل صحفه است

د)با هم تفاوت ندارند

برای تو پر کردن قلم کدام کلید میانبر مناسب است؟

الف)Ctrl+P                                                                 ب)Ctrl+I

ج)Ctrl+B                                                                   د)Ctrl+U

با کدام گزینه میتواند فاصله بین خط هارا تنظیم کند؟

الف)Spacing                                                              ب)Character Spacing

ج)Line Spacing                                                         د)Word Spacing

کدام جلوه های ویژه برای تبدیل متن به اندیس بالا مناسب است؟

الف)All Caps                                                              ب)Small Caps

ج)Subscript                                                              د)Superscript

در صورتی که بخواهیم فاصله بین سطر های یک پاراگراف را سه برابر کنیم کدام گزینه را از Line Spacing را انتخاب می کنیم؟

الف)Single                                                 ب)1.5 Line

ج)Double                                                  د)Multiple                 

. برای انتخاب یک پاراگراف ............

الف) روی پاراگراف مذکور دابل کلیک کنید.

ب) مکان نما در پراگراف مذکور قرار داده و کلید Shift را فشار دهید.

ج) روی پاراگراف مذکور سه بار پشت هم کلیک کنید.

د) مکان نما را در پاراگراف مذکور قرار دهید و کلید Ctrl را فشار دهید.

برای انتخاب متن های غیر هم جواراز کدام کلید استفاده میشود ؟

الف) Ctrl                                                            ب) Shift

ج) Alt                                                               د) Alt+Ctrl

. بافشردن کلیدهای  Shift+Ctrl و کلید های جهت دار .......

الف) یک سطر لنتخاب میشود.                                        ب) یک کلمه انتخاب میشود

ج) یک پاراگراف انتخاب میشود .                                     د) کل سند انتخاب میشود.

برای انجام عمل کپی کدام زبانه را انتخاب می کنید؟

الف) Home                                                          ب) Insert

ج) Edit                                                                د) View

. جهت درج کاراکتر های ویژه در سند،‌کدام یک ازگزینه های پنجره ی  Symbol را به کار میبرید؟

الف) زبانه ی Special Character                                                 ب) دکمه ی Auto Correct

ج) زبانه ی Symbol                                                                    د) دکمه ی Shortcut Key

فرمان Cut/Past در ........کار برد دارد.

الف) انتقال فایل                                                   ب) نسخه برداری

ج) حذف فایل                                                      د) انتخاب قسمتی از فایل

برای جایگزینی یک کلمه به جای کلمه ی دیگر، فرمان ..........را انتخاب میکنید.

الف) Find                                                                        ب) Replace

ج) Search                                                                      د)All  Replace

برای عمل رونویسی در متن کدام کلمه درذ نوار وضعیت ظاهر میگردد؟

الف) Insert                                                                     ب) Type  
ج)
View               د) Over Write

جهت درج علائم ویژه در سند از کدام زبانه ی نوار   Ribbonاستفاده میشود؟

الف) Home                                                                   ب) Insert

ج) View                                                                       د) Symbol

برای انتخاب یک جمله .............

الف) کلید Shift رانگه داشته و روی قسمتی ازجمله کلیک کنید.

ب) کلید های Ctrl + A رابه طور هم زمان فشار دهید.

ج) کلیدCtrl را نگه داشته و روی قسمتی از ان کلیک کنید

د) کلید های Shift + Ctrl را نگه داشته و روی قسمتی از جمله کلیک کنید.

- کلید میانبر عمل Paste کدام است؟

الف)Ctrl+V              ب) Ctrl+C             ج)     Ctrl+X          د)‍Ctrl+Z

- فرمان Find در کدام گروه از زبان ی Home واقع شده است؟

الف) Font              ب)Editing              ج) Paragraph        د) Style

در پنجره ی Find And Replace برای اینکه عبارت مورد جستجو از نظر کوچکی و بزرگی حروف با عبارت پیدا شده یکسان باشد ، باید کدام گزینه را فعال کرد ؟

الف) Find Whole Words         ب)Use Wild Cards         ج) Find All Word Forms       د)Match Case

- برای جایگزین کردن یکی از موارد یافت شده در سند کدام گزینه مناسب است ؟

الف) Replace All            ب)Replace          ج) Find Next               د) Find

- در کدام نما می توان شکستگی صفحه را مشاهده کرد ؟

الف)Print Layout           ب) Web Layout              ج) Full Screen          د) Draft

 

 

کدام گزینه در حاشیه قرار می گیرد ؟

الف) سر صفحه                  ب) پا صفحه                   ج) سماره صفحه                 د)هر سه مورد

برای شکستگی صفحه از کدام زبانه استفاده می شود؟

الف )Home       ب .)Insert                           ج)Page Layout             د)View

کدام زبانه برای تنظیم حاشیه ها مناسب است؟

الف )Home       ب  )Insert                    ج)Page Layout             د)View

برای از بین بردن رنگ زمینه کدام گزینه مناسب است؟

الف) More Color       ب)No Color

ج)Theme Color            د )پس از انتخاب تصویر زمینه کلید Del را فشاردهیم

کدام گزینه متن زمینه را بسیار کم رنگ می کند؟

الف)Text Watermark              ب) Watermark        ج)No Watermark                        د)Picture Watermark

 

15  با کدام روش می توان Hyphen درج کرد؟

الف ) کلید های Ctrl+Hyphen      ب)Automatic

ج)کلید Hyphen                  د )‍ Manual

16 با کدام زبانه می توان متن را چند ستونی کرد؟

الف )Home       ب)Insert

ج)Page Layout             د)View

17  کدام گزینه باعث به وجود آمدن خطوط جدا کننده در بین متن های چند ستونی می شود؟

الف)Line Between                   ب )Right To Left

ج)Column                     د)Number Of Column

برای کار با Hyphen در زبانه ی              روی دستور               کلیک کنید

الف)Show/Hide-Home      ب) Pages-Insert

ج)Page Setup-Page Layout                    د )Paragraph- Page Layout                    

کدام روش برای  غیر فعال کردن سرصفحه مناسب نمی باشد؟

الف)انتخابClose                   ب)دابل کلیک کردن در وسط صفحه

ج ) کلیک راست روی Header & Footer                 د)هیچ کدام

کدام روش از روش های درج Hyphen برای درج تایید می خواهد؟

الف ) Automatic     ب ) Manual

ج) کلید های Ctrl+ Hyphen      د)هر سه روش

برای ذخیره سازی Theme جاری از کدام گزینه استفاده می شود؟

الف)Reset To From Template                                          ب)More Theme Microsoft Online

ج)Browse For Theme                                                                                            د)Save Current

انواع سبک ها راازکدام زبانه می‌توان یافت؟

الف)Insert                                                                                                               ب)Home

ج)Paragraph                                                                     د)Review

سبک Heading 1 برای ......مورد استفاده قرارمی گیرد.

الف)متن های عادی معمولی                                                                                           ب)پاورقی

ج)عنوان ابتدای متن                                                                                                     د)سرصفحه

الگوها معمولا در کدام پوشه ذخیره می‌شوند؟

الف)My Document                                                                                                  ب)Template

ج)Trusted Template                                                                                              د)پوشه دلخواه

کدام سبک زیر جزءتقسیم بندی StyleدرWordبه حساب می اید؟

الف)سبک کاراکتری                                                                                                     ب)سبک پاراگرافی

ج)سبک حاشیه ای                                                                                                       د)الفوب

سبک پیش ساخته Word برای عنوان ها جیست؟

الف)Heading                                                                                                           ب)Normal

ج)Title                                                                                                                    د)Subtitle

برای استفاده از الگوی پیش فرض برنامه ی Wordکدام گزینه از پنجره ی New Documentانتخاب میشود؟

الف)Feature                                                                                                            ب)My Template

ج)Installed Template                                                                                            د)Blank And Recent

کدام گزینه ازانواع Themeنیست؟

الف)Theme Size                                                                                                      ب)Theme Fonts

ج)Theme Colors                                                                                                     د)Theme Effects

Theme های ازقبل تعریف شده ی Wordدر کدام قسمت قرار دارند؟

الف)Themes                                                                                        ب)Template

ج)Custom                                             د)Built-In                                    

برای تغییر رنگ زمینه ی سلول های جدول کدام گزینه مناسب است .

الف ) Color                                                                           ب ) Shading

ج )  BORDERS                                                                     د ) Fill Color

برای هم ارتفاع کردن سطر های انتخاب شده جدول از کدام گزینه استفاده می شود .

الف ) Table Row H Eight                                                     ب ) Distribute Columns

ج ) Distribute Rows                                                            د ) Table Column Width

برای تعیین اندازه عرض ستون ها کدام گزینه مناسب است.

الف (  T Able Row H Eight                              ب )  Distribute Columns

ج ) Distribute Rowe                                        د ) Table Column Width

مفهوم کلمه ی Distribute Rows کدام گزینه است

الف ) یکسان سازی سطر ها                                   ب ) یکسان سازی ارتفاع سطر ها

ج ) یکسان سازی ستون ها                                      د ) یکسان سازی پهنای ستون ها