وبلاگ شخصی مهندس اسماعیل نوبخت

فرهنگی - درسی(کامپیوتر) - رزمی(انشین کای کاراته)

۳ مطلب در فروردين ۱۳۹۶ ثبت شده است

نمونه سوال Excel- نمونه2

1- ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺎری.................
*اﻟﻒ)ﺑﺮ روی ﻧﺎم ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺎری ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ ﻧﻤﻮده و ﮔﺰﯾﻨﻪ renameرا ﮐﻠﯿﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ب)ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎب ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺎری از ﺳﺮ ﺑﺮگ view ﮔﺰﯾﻨﻪ rename را ﮐﻠﯿﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ج)ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎب ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺎری از ﺳﺮ ﺑﺮگ home ﮔﺰﯾﻨﻪ renameرا ﮐﻠﯿﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ. د)اﻟﻒ و ب
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
اسماعیل نوبخت

نمونه سوال Excel - نمونه1

1-ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﮐﺴﻞ ﺟﺰو ﮐﺪام ﯾﮏ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی زﯾﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ؟
*اﻟﻒ)ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺴﺘﺮده ب)ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ج)زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ د)واژه ﭘﺮداز

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
اسماعیل نوبخت

شماره گذاری متفاوت برای هر بخش در پرونده Word

فرض کنید یک پرونده دارای دو بخش است، بخش اول شامل مقدمه و بخش دوم شامل متن اصلی؛ برای بخش مقدمه می بایست با استفاده از حروف الفبا صفحه بندی را انجام دهید (برای مثال: الف، ب، پ، ) و برای بخش اصلی از اعداد استفاده

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
اسماعیل نوبخت