وبلاگ شخصی مهندس اسماعیل نوبخت

فرهنگی - درسی(کامپیوتر) - رزمی(انشین کای کاراته)

نمونه سوالWord ادامه

برای ایجاد یک سند جدید در Word از کدام دستور استفاده می کنید؟

الف )Save                                ب ) New

ج )Open                                 د )Close

-نام فایل جاری در کدام بخش از پنجره ی Word دیده می شود؟

الف )Ribbon                            ب ) نوار عنوا ن

ج ) نوار دسترسی سریع                 د )نوار وضعیت

فایل ها به صورت پیش فرض با چه نوع فرمتی ذخیره می شوند ؟

الف)Doc                                 ب)Docx

ج)Dotx                                 ج)Xlwx

برای تایپ فارسی در یک سند از چه کلید هایی استفاده می کنید؟

الف)Alt + Shift                        ب)Alt+Ctrl

ج)Save As                           د)Alt+Ctrl

برای ذخیره یک سند به صورت الگو از کدام زیر منوی Save As می توان استفاده کرد؟

الف)Word Document                         ب)Word 2003 Document

ج) Word   Template                 د)Other Format

از کدام فرمان برای باز کردن یک سند موجود استفاده می شود؟

الف) Open As                        ب)  Open

ج) Save As                          د) New

- اگر بخواهید صفحه نمایش به اندازه کلی صفحه نمایش داده شود و سر صفحه و پاصفحه دیده شود از کدام حالت نمایشی استفاده میکنید؟

الف) Web Layout      ب)Outline                ج)Draft                     د) Full Screen Reading

برای تایپ سریع برامدگی های کوچک روی صفحه کلید بر روی کدام کلید قرار دارد ؟

الف) F.K                                                     ب) D.J                                       ج)D.K                                        د)F.J

در نمای Print Layout  ..........

الف)صفحه نوشتاری به اندازه کل صفحه نمایشگر میشود 

ب) زبانه به نام Outlining  ظاهر میشود

ج) کل صفحه به جز سرصفحه و پا صفحه دیده میشود

د) سند به همان ص.رتی که چاپ میشود به نمایش در میاید.

- برای تایپ سریع برامدگی های کوچک روی صفحه کلید بر روی کدام کلید قرار دارد؟

الف)ن و      ی             ب) ت و ب                                   ج) م و ی                                                    د) ت و ی

- با انتخاب کدام  گزینه  نوار Ribbon به حد اقل می رسد؟

الف) Minimize Ribbon

ب) Ribbon   Maximize

ج ) Show Quick Access Blow The Ribbon       

د)  Quick Access Tool Bar

چنان چه بخواهید صفحه وبی را با استفاده از Word طراحی کنید بهتر است از کدام حالت برای نمایش سند استفاده کنید ؟

الف)  View Outline   ب)Web Layout                         ج)Draft                                     د)Print Layout

 

منظور از خط راهنما چیست؟

الف) Center                               ب) Decimal            ج)Bar                                                         د)Leader

آیکن       نشان دهنده کدام نوع Tab  است؟

الف)Left                                    ب)Right             ج)Center                                                         د)Decimal

برای حذف تمام Tabاز کدام دکمه استفاده میشود؟

الف)Clear All                                                                                             ب)Clear

ج)Set                                                                                                        د)Cancel

کدام گزینه برای تنظیم Tab مناسب است؟

الف)Clear All                                                                                             ب)Clear

ج)Set                                                                                                        د)Cancel

برای تایپ کردن پرسش های چهار گزینه ای کدام Tab مناسب است؟

الف)Tab چپ                                                                                               ب) Tabراست

ج) تب وسط                                                                                 د) Tabمیله

-برای قرار دادن یک خط عمودی از کدام Tab باید استفاده کرد؟

الف)                                                                                                     ب)

ج)                                                                                                       د)

کدام گزینه کاربر Tab   نیست؟

الف) تورفتگی                                       ب) تایپ اعداد اعشاری به صورت منظم

ج)تست های چهار جوابی                         د) شماره بندی

با کدام گزینه نمی توان یک پاراگراف را تراز بندی کرد؟

الف) پنجره Font                                  ب)پنجره یParagraph

ج) پنجره یTab                                   د) کلید های میان بر

برای تایپ شعر از کدام نوع Tap استفاده می شود؟

الف)Decimal Tab                              ب)Left Tab

ج)Center Tab                                   د)Bar Tab

جهت ایجاد یک خط عمودی در حد فاصل ستونهای یک جدول از کدام گزینه استفاده می شود؟

الف)Right Tab                                   ج)Bar Tab

ب)Center                                          د)Decimal Tab

-برای این که چشم خواننده متن خط ها را راحت تر دنبال کند کدام گزینه مناسب است؟

الف)Tab                                             ب)Leader

ج) Bar Tab                                       د) Decimal Tab

برای اعمال تو رفتگی به سطرها دوم به بعد یک پاراگراف کدام گزینه مناسب است؟

الف) First Line Indent                       ب)   Character Spacing

ج) Hanging Indent                           د) Format Painter

-فرمان هخای مربوط به قالب بندی یک متن در گروه .................... از زبانه ی Home قرار دارند.

الف)Font                                           ب)Paragraph

ج)Style                                             د)Format Painter

برای تنظیم تورفتگی در Word می توان..............

الف) از خط کش استفاده کرد.

ب)از گروه Paragraphدر زبانه ی Home استفاده کرد.

ج)از Increase Indent  و Decrease استفاده کرد.

د) همه موارد

کاربرد Hanging در تورفتگی چیست؟

الف)تورفتگی خط اول پاراگراف

ب) تو رفتگی سمت چپ پاراگراف

ج) تو رفتگی همه خطوط غیر از خط اولد پاراگراف

د) تو رفتگی سمت راست پاراگراف

برای مشاهده خط کشی های افقی و عمودی باید نمای .................. فعال باشد؟

الف)Print Layout                                       ب)Full Screen

ج)Outline                                                 د)هیچ کدام

تفاوت حاشیه و تورفتگی پاراگراف چیست؟

الف)تورفتگی فقط از سمت راست است ولی حاشیه از تمام جهات می باشد

ب)حاشیه مربوط به یک پاراگراف است ولی تورفتگی مربوط به کل صحفه است

ج)تورفتگی برای پراگراف خاصی است ملی حاشیه برای کل صحفه است

د)با هم تفاوت ندارند

برای تو پر کردن قلم کدام کلید میانبر مناسب است؟

الف)Ctrl+P                                                                 ب)Ctrl+I

ج)Ctrl+B                                                                   د)Ctrl+U

با کدام گزینه میتواند فاصله بین خط هارا تنظیم کند؟

الف)Spacing                                                              ب)Character Spacing

ج)Line Spacing                                                         د)Word Spacing

کدام جلوه های ویژه برای تبدیل متن به اندیس بالا مناسب است؟

الف)All Caps                                                              ب)Small Caps

ج)Subscript                                                              د)Superscript

در صورتی که بخواهیم فاصله بین سطر های یک پاراگراف را سه برابر کنیم کدام گزینه را از Line Spacing را انتخاب می کنیم؟

الف)Single                                                 ب)1.5 Line

ج)Double                                                  د)Multiple                 

. برای انتخاب یک پاراگراف ............

الف) روی پاراگراف مذکور دابل کلیک کنید.

ب) مکان نما در پراگراف مذکور قرار داده و کلید Shift را فشار دهید.

ج) روی پاراگراف مذکور سه بار پشت هم کلیک کنید.

د) مکان نما را در پاراگراف مذکور قرار دهید و کلید Ctrl را فشار دهید.

برای انتخاب متن های غیر هم جواراز کدام کلید استفاده میشود ؟

الف) Ctrl                                                            ب) Shift

ج) Alt                                                               د) Alt+Ctrl

. بافشردن کلیدهای  Shift+Ctrl و کلید های جهت دار .......

الف) یک سطر لنتخاب میشود.                                        ب) یک کلمه انتخاب میشود

ج) یک پاراگراف انتخاب میشود .                                     د) کل سند انتخاب میشود.

برای انجام عمل کپی کدام زبانه را انتخاب می کنید؟

الف) Home                                                          ب) Insert

ج) Edit                                                                د) View

. جهت درج کاراکتر های ویژه در سند،‌کدام یک ازگزینه های پنجره ی  Symbol را به کار میبرید؟

الف) زبانه ی Special Character                                                 ب) دکمه ی Auto Correct

ج) زبانه ی Symbol                                                                    د) دکمه ی Shortcut Key

فرمان Cut/Past در ........کار برد دارد.

الف) انتقال فایل                                                   ب) نسخه برداری

ج) حذف فایل                                                      د) انتخاب قسمتی از فایل

برای جایگزینی یک کلمه به جای کلمه ی دیگر، فرمان ..........را انتخاب میکنید.

الف) Find                                                                        ب) Replace

ج) Search                                                                      د)All  Replace

برای عمل رونویسی در متن کدام کلمه درذ نوار وضعیت ظاهر میگردد؟

الف) Insert                                                                     ب) Type  
ج)
View               د) Over Write

جهت درج علائم ویژه در سند از کدام زبانه ی نوار   Ribbonاستفاده میشود؟

الف) Home                                                                   ب) Insert

ج) View                                                                       د) Symbol

برای انتخاب یک جمله .............

الف) کلید Shift رانگه داشته و روی قسمتی ازجمله کلیک کنید.

ب) کلید های Ctrl + A رابه طور هم زمان فشار دهید.

ج) کلیدCtrl را نگه داشته و روی قسمتی از ان کلیک کنید

د) کلید های Shift + Ctrl را نگه داشته و روی قسمتی از جمله کلیک کنید.

- کلید میانبر عمل Paste کدام است؟

الف)Ctrl+V              ب) Ctrl+C             ج)     Ctrl+X          د)‍Ctrl+Z

- فرمان Find در کدام گروه از زبان ی Home واقع شده است؟

الف) Font              ب)Editing              ج) Paragraph        د) Style

در پنجره ی Find And Replace برای اینکه عبارت مورد جستجو از نظر کوچکی و بزرگی حروف با عبارت پیدا شده یکسان باشد ، باید کدام گزینه را فعال کرد ؟

الف) Find Whole Words         ب)Use Wild Cards         ج) Find All Word Forms       د)Match Case

- برای جایگزین کردن یکی از موارد یافت شده در سند کدام گزینه مناسب است ؟

الف) Replace All            ب)Replace          ج) Find Next               د) Find

- در کدام نما می توان شکستگی صفحه را مشاهده کرد ؟

الف)Print Layout           ب) Web Layout              ج) Full Screen          د) Draft

 

 

کدام گزینه در حاشیه قرار می گیرد ؟

الف) سر صفحه                  ب) پا صفحه                   ج) سماره صفحه                 د)هر سه مورد

برای شکستگی صفحه از کدام زبانه استفاده می شود؟

الف )Home       ب .)Insert                           ج)Page Layout             د)View

کدام زبانه برای تنظیم حاشیه ها مناسب است؟

الف )Home       ب  )Insert                    ج)Page Layout             د)View

برای از بین بردن رنگ زمینه کدام گزینه مناسب است؟

الف) More Color       ب)No Color

ج)Theme Color            د )پس از انتخاب تصویر زمینه کلید Del را فشاردهیم

کدام گزینه متن زمینه را بسیار کم رنگ می کند؟

الف)Text Watermark              ب) Watermark        ج)No Watermark                        د)Picture Watermark

 

15  با کدام روش می توان Hyphen درج کرد؟

الف ) کلید های Ctrl+Hyphen      ب)Automatic

ج)کلید Hyphen                  د )‍ Manual

16 با کدام زبانه می توان متن را چند ستونی کرد؟

الف )Home       ب)Insert

ج)Page Layout             د)View

17  کدام گزینه باعث به وجود آمدن خطوط جدا کننده در بین متن های چند ستونی می شود؟

الف)Line Between                   ب )Right To Left

ج)Column                     د)Number Of Column

برای کار با Hyphen در زبانه ی              روی دستور               کلیک کنید

الف)Show/Hide-Home      ب) Pages-Insert

ج)Page Setup-Page Layout                    د )Paragraph- Page Layout                    

کدام روش برای  غیر فعال کردن سرصفحه مناسب نمی باشد؟

الف)انتخابClose                   ب)دابل کلیک کردن در وسط صفحه

ج ) کلیک راست روی Header & Footer                 د)هیچ کدام

کدام روش از روش های درج Hyphen برای درج تایید می خواهد؟

الف ) Automatic     ب ) Manual

ج) کلید های Ctrl+ Hyphen      د)هر سه روش

برای ذخیره سازی Theme جاری از کدام گزینه استفاده می شود؟

الف)Reset To From Template                                          ب)More Theme Microsoft Online

ج)Browse For Theme                                                                                            د)Save Current

انواع سبک ها راازکدام زبانه می‌توان یافت؟

الف)Insert                                                                                                               ب)Home

ج)Paragraph                                                                     د)Review

سبک Heading 1 برای ......مورد استفاده قرارمی گیرد.

الف)متن های عادی معمولی                                                                                           ب)پاورقی

ج)عنوان ابتدای متن                                                                                                     د)سرصفحه

الگوها معمولا در کدام پوشه ذخیره می‌شوند؟

الف)My Document                                                                                                  ب)Template

ج)Trusted Template                                                                                              د)پوشه دلخواه

کدام سبک زیر جزءتقسیم بندی StyleدرWordبه حساب می اید؟

الف)سبک کاراکتری                                                                                                     ب)سبک پاراگرافی

ج)سبک حاشیه ای                                                                                                       د)الفوب

سبک پیش ساخته Word برای عنوان ها جیست؟

الف)Heading                                                                                                           ب)Normal

ج)Title                                                                                                                    د)Subtitle

برای استفاده از الگوی پیش فرض برنامه ی Wordکدام گزینه از پنجره ی New Documentانتخاب میشود؟

الف)Feature                                                                                                            ب)My Template

ج)Installed Template                                                                                            د)Blank And Recent

کدام گزینه ازانواع Themeنیست؟

الف)Theme Size                                                                                                      ب)Theme Fonts

ج)Theme Colors                                                                                                     د)Theme Effects

Theme های ازقبل تعریف شده ی Wordدر کدام قسمت قرار دارند؟

الف)Themes                                                                                        ب)Template

ج)Custom                                             د)Built-In                                    

برای تغییر رنگ زمینه ی سلول های جدول کدام گزینه مناسب است .

الف ) Color                                                                           ب ) Shading

ج )  BORDERS                                                                     د ) Fill Color

برای هم ارتفاع کردن سطر های انتخاب شده جدول از کدام گزینه استفاده می شود .

الف ) Table Row H Eight                                                     ب ) Distribute Columns

ج ) Distribute Rows                                                            د ) Table Column Width

برای تعیین اندازه عرض ستون ها کدام گزینه مناسب است.

الف (  T Able Row H Eight                              ب )  Distribute Columns

ج ) Distribute Rowe                                        د ) Table Column Width

مفهوم کلمه ی Distribute Rows کدام گزینه است

الف ) یکسان سازی سطر ها                                   ب ) یکسان سازی ارتفاع سطر ها

ج ) یکسان سازی ستون ها                                      د ) یکسان سازی پهنای ستون ها

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
اسماعیل نوبخت

نمونه سوالWord

برای دو خط کردن خط های جدول کدام کزینه مناسب است .

الف ) Pen Color                                              ب ) Line Style

ج ) Line Weight                                               د ) Borders        

کدام گزینه برای تعیین رنگ خط ها ی جدول مناسب است ؟   

الف) Pen Color                                             ب) Life Style                                            ج) Line Weight                        د) Borders

در کادر محاوره ای Border And Shading چه عملی را نمی توان انجام داد؟

الف) تعیین رنگ زمینه جدول                            ب) تعیین نوع حاشور سلول های جدول

 ج) تعیین کادر دور صفحه               د) تعیین رنگ متن داخل جدول  بعداز

رسم جدول کدام زبانه ها به Ribbon اضافه می شوند؟

الف) Design- -Developer          ب) Format-Design   ج) Layout-Format    د) Layout-Design

با کدام گزینه می توان ویژگی های یک جدول را مشاهده کرد؟

الف) Alignment                        ب) Row And Column               ج) Properties                                           د) Format

برای رسم کادر متنی بدون استفاده از قالب های پیش فرض چگونه باید عمل کرد؟

الف) روی گزینه  Text Box کلیک کنید سپس یکی از انواع کادر های متنی را انتخاب نمایید.

ب) روی گزینه Text Box  کلیک کنید سپس گزینه  Draw Text Box را انتخاب نمایید.

ج) روی گزینه Text Box کلیک کنید سپس گزینه ی Save Selection را انتخاب نمایید.

د) گزینه ی Drop Cop را انتخاب نمایید.

Clip Art در کدام گروه از زبانه ی Insert قرار دارند؟

الف) Pages                                     ب) Header Footer                   ج) Text                                  د) Illustrations  

کادر های متنی در کدام زبانه واقع شده اند؟

الف) Insert                                     ب) Home                                                  ج) Review                          د) View

برای تغییر متن Word Art کدام روند صحیح است؟

الف) Insert Text کلیک راست روی متن                                             ب) Edit Text زبانه ی Home

ج) Edit Text کلیک راست روی متن                                                  د) Insert Text زبانه ی Home

برای تنظیم تضاد رنگ تصویر از کدام ابزار استفاده می شود؟

الف)   Brightness                         ب) Contrast                                ج) Position                                          د) Style

گزینه Shape در کدام گروه از زبانه  Insert قرار دارد؟

الف)Pages                                                                          ب)Iiiustration

ج)Text                                                                               د)Links

برای سایه دادن به یک شکل از کدام دستور زیر استفاده می شود؟

الف)  Shadow Effect ---   Insert                                          ب)Drawing Tools ---Shadow Effect

ج)Insert ---Border Effect                                                    د)Drawing Tools ---Border Effect

برای نوشتن متن دو خطی در قالب نمودار سازمانی از چه کلید هایی استفاده می کنید؟

الف)Enter                                                                              ب)Ctrl+ Enter

ج)Shift+ Enter                                                                      د)Alt+Enter

گزینه ی Chart در کدام زبانه قرار دارد؟

الف)Insert                                                                            ب)View

ج)Home                                                                              د)Review

برای ترسیم انواع نوشته‌های راهنما از کدام دستور های زیر استفاده می شود؟

الف)Insert---Shapes                                                              ب)Insert---Picture

ج)Home--- Shapes                                                              د)Home--- Picture

برای چاپ سریع از کدام فرمان زیر استفاده می شود؟

الف)Print                                                                                                    ب) Quick Print

ج)Print Preview                                                                                         د) Preview

-در زمان چاپ پاکت نامه آدرس گیرنده در کدام کادر نوشته می شود؟

الف)Return Address                                                                  ب)Use Address

ج)Delivery Address                                                                  د)Single Address

 

برای ایجاد برچسب گزینه Labels در کدام زبانه از Ribbon قرار دارد؟

الف)Home                                                                                 ب)Insert

ج)Mailing                                                                                 د)View

-نوع چاپ گر انتخابی در کدام گزینه از کادر Print دیده می شود؟

الف)Type                                                                                   ب)Status

ج)Where                                                                                  د)‍Comment

کدام گزینه جهت کاغذ را خوابیده وافقی تنظیم می کند؟

الف) Page Setup           ب) Landscape                ج)Portrait                 د) Layout

 برای تنظیم حاشیه ها وجهت کاغذ کدام گروه در زبانه ای Page Layout مورد استفاده قرار می گیرد؟

الف) Page Background            ب)Page Setup           ج) Paragraph         د) Theme

برای چاپ صحفه های فرد از کدام گزینه کادر Print استفاده می شود؟

الف)Page Range                       ب)Selection              ج)Current Page                       د)Odd Page

برای قرار دادن وضعیت کاغذ در حالت عمودی از کدام ابزار زبانه Print Preview استفاده می شود؟

الف) Orientation                       ب)Magnifier           ج)Size                         د)One Page

برای رنگی کردن داخل یک شکل از کدام گزینه زبانه ی  Drawing Tools    استفاده می شود؟

الف)Fill Color                                        ب)Stroke Color        ج)Shapes Fill                              د)Shapes Color

برای اضافه کردن یک شکل گرافیکی در ارتباط با مطلب از کدام گزینه استفاده می کنید؟

الف) Clip Art                                   ب) Word Art                             ج) Text Box                        د) Picture

سبک پیش فرض Word برای متن چیست؟

الف) Normal                                             ب)Heading       ج)Title                           د)Footnote

فایل های الگو باچه فرمتی ذخیره می‌شوند؟

الف).Docx                 ).Dotx                    ج).Doct                                           د).Dotc

با کدام گزینه می توان متن های روزنامه ای ایجاد کرد؟

الف )Tab           ب) Column         ج) Paragraph                     د) Header & Footer

برای ایجاد سرصفحه و پاصفحه مشترک برای تمام صفحه های سند کدام گزینه مناسب است؟

الف  )Different First Page         ب)Header & Footer       ج) Different Odd And Even Pages            د)Page Setup

برای شماره گزاری صفحه ها،در زبانه ی Insert  از کدام گروه استفاده می شود؟

الف )Footnote                      ب)Number       ج) Page Number                         د ) Header & Footer

مقدار پیش فرض تب کدام گزینه است؟

الف)5/0 سانتی متر                                        ب)27/1 سانتی متر      ج)27/2 سانتی متر                         ج)1 سانتی متر

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
اسماعیل نوبخت

نمونه سوال طراحی امورگرافیکی2

۱۱۵- منشورها بر چه اساسی نام گذاری می شوند ؟

الف ) وجه

ب ) اضلاع

ج ) قاعده*

د ) ارتفاع

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
اسماعیل نوبخت

نمونه سوال طراحی امورگرافیکی

1- چند نوع مداد گرافیکی وجود دارد؟

الف ) مدادهای_ B6  مدادهای  _ H3 مدادهای  F

ب ) مدادهای_ B  مدادهای H  -مدادهای HB*

ج ) مدادهای_ B5  مدادهای F مدادهای  HB

د ) مدادهای _ B1 مدادهای _ B2 مدادهای  HB

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
اسماعیل نوبخت

وقتى صداقت یک روباه زیر سوال می‌رود..!

ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎﯼ خارجی یک ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺣﯿﺎﺕ ﻭﺣﺶ ﺭا ﭘﺨﺶ می کرد...

نشاﻥ مى داد یک ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺤﻘﻖ تعدادى ﻻﺷﻪ ﻣﺮﻍ ﺭا ﺩﺍﺧﻞ ﺗﻮﺭﯼ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩند ﻭ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﺩﺍﻝ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎﯼ ۱۰-۲۰ ﻣﺘﺮ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺣﻔﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩند،

ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﯽ یک ﺭﻭﺑﺎﻩ آﻣﺪ ﻭ ﮐﻤﯽ ﺑﻮ ﮐﺸﯿﺪ ﻭ یک ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﯾﻦ ﻻﺷﻪ ﻯ ﻣﺮغ ها ﺭا ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺭﻓﺖ؛ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺗﯿﻢ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ ﺍﯾﻦ ﺍلآﻥ مى رود ﻭ ﺑﻘﯿﻪ ﻯ ﮔﻠﻪ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﺎنش را مى آورد...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
اسماعیل نوبخت

#اتفاق خوب روز

در مترو امام خمینی، پسر کوچکی دستمال کاغذی می فروخت. دختر جوانی کف زمین کنارش نشسته بود و داشت به او فارسی درس می داد. معلوم بود دختر رهگذر است و وقتی دیده پسرک کتاب درسی همراهش است چند دقیقه کنارش نشسته است. از همین دخترهای جوانی که زانوی شلوارشان پاره است، کوله دارند و موهایشان بیرون ریخته و خیلی از ما وقتی می بینیم شان سرمان را تکان می دهیم  یعنی؛ خدا رحم کنه که نسل بعد مملکت می افته دست اینا و ...! 

 چند قدم رفتم بعد برگشتم و به او گفتم که چقدر کارش خوب است. تشکر کرد و دوباره سرگرم درس دادن به پسرکی شد که لباس هایش دود گرفته و کثیف بود. 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
اسماعیل نوبخت

آردوینو چیست؟

بگذارید قبل از هر چیز توضیح دهیم که آردوینو دقیقاً چیست. بطور کلی می توان گفت آردوینو یک پلت فرم متن باز است. بیشتر ما هنگام استفاده از اینترنت با عبارت ” متن باز ” برخورد کرده ایم. متن باز درواقع یک روش طراحی است که در آن طراح یک نرم افزار یا سخت افزار امکان دسترسی به طراحی و پیاده سازی محصول نهایی را برای کاربر فراهم می کند. این دسترسی به این معنی است که کاربر نهایی حق اصلاح یا تغییر ظاهر یا نحوه عملکرد نرم افزار را دارد و می تواند آن را با تغییرات خودش مجدداً توزیع کند. سیستم عامل لینوکس، freePCB، openBSD و … نمونه های خوبی برای نرم افزارهای متن باز هستند (دقت کنید که ویندوز MS متن باز نیست).

به آردوینو برمی گردیم؛ آردوینو یک پلت فرم نرم افزاری و سخت افزاری متن باز است که از میکروکنترلر Atmel به عنوان قطعه سخت افزاری اصلی و از جاوا هم به عنوان زبان برنامه نویسی اصلی استفاده می کند. از آردوینو می توان برای کنترل LEDها، موتورها، صفحه های نمایش و هر پروژه الکترونیک دیگری استفاده کرد. هدف اصلی ساخت آردوینو این است که امکان استفاده از میکروکنترلرها را برای همه فراهم کند. با استفاده از آردوینو حتی لازم نیست با میکروکنترلری که استفاده می شود، آشنایی داشته باشید. بله؛ کار با آردوینو به همین سادگی است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
اسماعیل نوبخت

#داستانک

اسفند ٨۵ قرار بود که برای برگزاری یک دوره آموزشی ویژه معلمان و مربیانِ افغانستانی بمدت پانزده روز عازم کابل بشویم


از سردی هوا، کمبود امکانات، سوخت و وسائل گرمایشی اطلاعاتی داشتیم برای همین مجبور بودیم که لباسِ گرم با خود ببریم. هر نفر یک چمدان فقط لباس و لوازم التحریر هم به مقدار قابل توجهی برای کلاسها تهیه کرده بودیم.


به شکرانه و سلامت وارد میدان هوایی (فرودگاه) شدیم.

حضور فعال و پر رنگ آمریکایی ها در زمین و هوا کاملاً حس می شد.

از مانور جنگنده ها و پرواز بالگردها گرفته تا خودرو زرهی و سربازان تا بُن دندان مسلح.

میزبان با تابلویی برای آشنایی جهت استقبال به میدان هوایی آمده.

به سمتش می رویم، بعد از آشنایی با خودرو تویوتای سواریش که فرمانش در سمت راست قراردارد به سمت خوابگاه می رویم.


از برنامه ها می پرسیم،

ـ فردا آئین گشایش دوره با حضور مسئولان و فراگیران و بعد از استراحتی کوتاه ،کلاس ها تشکیل می شود.

 قوم افغان، میزبانی بسیار عالی همراه با ادب خاصی انجام گرفت.

مسئولان در کلاس ها شرکت می کردند، از نماینده یونسکو در کابل گرفته تا نماینده یونیسف، انجمن های مردم نهاد کمک به کودکان از فرانسه و کشورهای مختلف، معاون وزیر آموزش و دادگستری تا مقامات محلی.


جایتان واقعاً خالی.

مسئولان علیرغم کمبودها تمام سعی خود را بکار گرفته و برای پذیرایی ، اسکان و مکان آموزشی سنگ تمام گذاشتند.

من و دوستانم سرکار خانم مهتاب شهیدی و مینا یوسف زاده ،برای آموزش از جان و دل مایه گذاشتیم. 

تا چشم بهم زدیم روز اختتامیه رسید .

مراسم با حُزن و گریه و یادگاری ها و دست سازهای دوستان افغان به پایان رسید.

شب استراحتِ کوتاه و صبح آماده شدیم برای حضور در میدان هوایی.


همراه آقای احمدی میزبان به قصد میدان هوایی خوابگاه را ترک نمودیم، در مسیر حرکت عملیات انتحاری رخ داده بود و  مسیر مسدود و ترافیک زیاد.

حتّی برای دور زدن هم فضای کافی نیست، برای تغییر مسیر،

خیلی دور شدیم، حاجی جوش می زد و ما دچار استرس.

عقربه های ساعت به سرعت می دویدند، فقط بیست دقیقه تا پرواز وقت مانده بود. به پارکینگ میدان هوایی می رسیم،

سوغاتی ها، خریدها چمدان هایمان را سنگین کرده بود، هر کدام دو تا چمدان.

سربازان افغان درخواست باز کردن چمدانها برای بازدید را داشتند.

عملا وقتی نمانده بود، درخواست، خواهش، التماس به جایی نرسید.

سرباز آمریکایی با اُبّهَت و مسلح بر کارشان نظارت می کرد.

 و با عینک دودی اوضاع را بدقت، تحت نظر داشت.


خانمها شهیدی و یوسف زاده بشدت حالشان بد شده بود، سرشان را روی شانه ی هم نهاده و رنگ از رویشان پریده بود،

می لرزیدند هم از سرما و هم از استرس.

 افکار در ذهنمان رژه می رفتند.

 ـ دست کمی از همراهانم نداشتم، ولی سعی میکردم خونسرد باشم و حفظ ظاهر بکنم.

ـ اصلاً انگلیسی بلد نیستم ،فقط جرئت کردم و جلو رفتم با اشاره به سرباز آمریکایی نشان دادم که وقت ما تمام و اِیرپِلی درحال پرواز، یک بند با اشاره به ساعت و فرودگاه و بلیط، فارسی و انگلیسی بلغور می کردم.


ناگهان صدایم را بلند کردم و با تَشَر داد زدم :

مِستِر ما تـیـچــر هستیم تـیـچـــر !! 

سرباز که ایستاده و پاهایش را گشوده بود به احترام صاف ایستاد.

 پاهایش را محکم به هم چسباند.

آرام سئوال کرد؛ یـُـو تــیـــچــر ؟!!

خوشحال، آرام و با لبخند گفتم ؛ یـِس ، یـِس


دستور داد سربازان بسته ها و چمدان ها را تا پای پلکان هواپیما برایمان ببرند، و ما به سرعت تشکر و کارت پرواز دریافت و دقیقه نود سرنشین هواپیما شدیم .


راستی برای آن سرباز آمریکایی ،واژه ی " معلم " چه مفهوم و معنایی داشت که برایمان ادای احترام کرد !!؟ 

چـرا به سربازان و درجه داران  دستور داد تا اثاثیه  ما را تا پای پلکان هواپیما حمل کنند.

راستی جایگاه " مــعـلـــم " در اجتماع ما کجاست؟!!

و من بسیار خرسند و خوشحال و با افتخار جــار می زنم که ؛

مــن یــکـــ مـعــلـــمـم .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
اسماعیل نوبخت

آموزش نگهداری از باطری لپ تاپ


باطری به عنوان پرمصرف ترین وسیله در لپتاپ بسیار آسیب پذیر است. و شما به عنوان صاحب لپ تاپ باید بدانید که چطور با آن مدارا کن.ید تا کمتر آسیب ببیند.

 

باتری لپ تاپ از سلول هایی با نام Li-ion تشکیل شده است که با توجه به ظرفیت باتری و مدل لپ تاپ، تعداد و مشخصات این سلول ها متفاوت است. شاید بسیاری از افراد فکر کنند که تمامی مشکلات یک باتری با تعویض این سلول ها قابل حل خواهد بود، اما باید بدانید که این کار به هیچ وجه آسان نیست.


به عنوان نمونه اگر در انجام این کار از استانداردهای موجود پیروی نکنید، ممکن است در حین استفاده از باتری، آتش بگیرد یا منفجر شود. پس شاید بهتر باشد که به جای این که به فکر تعمیر باتری لپ تاپ خود باشید. بیشتر به این موضوع فکر کنید که چگونه می توانید با استفاده بهتر، جلوی خراب شدن زود هنگام آن را بگیرید.


 

مدام شارژ نکنید

در حال حاضر بیشتر کاربران حتی در محیط های کاری هم ترجیح می دهند که از لپ تاپ شخصی خودشان استفاده کنند. اما شارژ باتری لپ تاپ یا شاید بتوان گفت نحوه درست شارژ کردن آن یک معضل اساسی در میان کاربران شده است. بسیاری از کاربران با شارژ مداوم به باتری ضربه می زنند و برخی دیگر با مصرف تا حد آخر شارژ، به نوع دیگری باعث کاهش طول عمر باتری خواهند شد.


نکته بسیار مهمی که بعد از خرید لپ تاپ باید به آن توجه داشته باشید این است که آن را روشن بگذارید تا شارژ آن به صورت کامل به اتمام برسد، بعد از این که خاموش شد، لپتاپ خود را به مدت 12 ساعت به شارژ بگذارید و در حین این مدت از آن استفاده نکنید. یادتان باشید اگر باتری شما مدام در حال شارژ باشد، از طول عمر آن به سرعت کاسته خواهد شد.


 

صفحه نمایش و باتری

شاید شما هم جزو آن دسته از کاربران باشید که عادت دارید هنگام کار با سیستم، نور صفحه نمایش لپ تاپ را تا بیشترین حد ممکن بالا ببرید و با نور زیاد کار کنید. بهتر است به این موضوع توجه داشته باشید که در حال حاضر بیشتر لپ تاپ ها دارای امکانی برای کم کردن نور صفحه نمایش هستند. البته برخی از آن ها هم می توانند قابلیتی را برای بهبود عملکرد CPU و سیستم خنک کننده لپ تاپ در اختیار شما قرار دهند. ایجاد تعادل در مصرف این انرژی ها، می تواند برای شما بالاترین میزان طول عمر باتری را به ارمغان بیاورد.


این موضوع را بدانید که علاوه بر این مسائل تمام نرم افزارهایی که به صورت خودکار، در زمان روشن شدن رایانه شما اجرا می شوند و در نوار ابزار پایین دسکتاپ قرار می گیرند، به سرعت شارژ باتری شما را مصرف خواهند کرد. با جلوگیری از اجرای آن ها می توانید تا حد زیادی، باعث بهینه شدن مصرف باتری لپ تاپ خود شده و به طول عمر آن اضافه کنید.

 


ارتباط هارد با باتری

شاید تا به حال به این موضوع فکر نکرده باشید که منظم یا نامنظم بودن هارد، می تواند باعث صدمه خوردن باتری لپ تاپ تان شود. در این مورد باید بگوییم هر چه هارد شما کارش را به صورت سریع تری انجام دهد، تقاضای کم تری برای باتری ارسال خواهد شد.


به این ترتیب اگر یک هارد مرتب داشته باشید، کارایی باتری لپ تاپ تان تا بیشترین حد ممکن افزایش پیدا خواهد کرد. برای این منظور بهتر است هر چند وقت یک بار عملیات دیفراگ را انجام دهید. حتماً در حین انجام این کار لپ تاپ خود را به برق وصل کنید. اگر مصرف برق هارد کمتر شود، باتری شما مدت زمان بیشتری شارژ نگهداری خواهد کرد.تمیز باشید

تمیز نگه داشتن لپ تاپ و باتری، یکی از مسائل مهمی است که می تواند در این زمینه به شما کمک کند. اتصالات باتری را تمیز نگه دارید و هر چند وقت یک بار با کمک یک پارچه و کمی الکل، این اتصالات را تمیز کنید. این کار باعث خواهد شد که عملیات مبادله انرژی در میان باتری و لپ تاپ به نحوه آسان تری صورت پذیرد.


اگر فکر می کنید که با استفاده نکردن از باتری می توانید آن را سالم نگه دارید، باید بدانید سخت در اشتباه هستید. باتری شارژ شده را تا مدت طولانی بدون استفاده نگذارید. بدانید هر باتری باید حداکثر تا دو هفته بعد از شارژ مورد استفاده مجدد قرار گیرد.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
اسماعیل نوبخت

داستانک

سه نفر محکوم به اعدام با گیوتین شدند:

آنها عبارت بودند از یک روحانی ، یک وکیل دادگستری و یک فیزیکدان .

در هنگامه ی اعدام ، روحانی پیش قدم شد ، سرش را زیر گیوتین گذاشتند ،و از او سؤال شد : حرف آخرت چیست ؟


گفت : خدا ... خدا...خدا...

او مرا نجات خواهد داد،

وقتی تیغ گیوتین را پایین آوردند ، نزدیک گردن او متوقف شد.

مردم تعجب کردند،

و فریاد زدند: آزادش کنید!

،خدا حرفش را زده!

و به این ترتیب نجات یافت .


نوبت به وکیل دادگستری رسید ،

از او سؤال شد: آخرین حرفی که می خواهی بگویی چیست؟

گفت : من مثل روحانی خدا را نمی شناسم ولی درباره عدالت بیشترمیدانم؛

عدالت ... عدالت ...عدالت...


گیوتین پایین رفت ،اما نزدیک گردنش ایستاد،

مردم متعجب ، گفتند :آزادش کنید ، عدالت حرف خودش را زده!

وکیل هم آزاد شد.


آخر کار نوبت به فیزیکدان رسید ،

سؤال شد ، آخرین حرفت را بزن ،

گفت :من نه روحانیم که خدا را بشناسم ؛ و نه وکیلم که عدالت را بدانم ،

اما من می دانم که روی طناب گیوتین گره ای است که مانع پایین آمدن تیغه می شود ...


با نگاه به طناب دریافتند و گره را باز کردند،

تیغ بر گردن فیزیکدان فرود آمده و آنرا از تن جدا کرد.


▫️چه فرجام تلخی دارند آنان که واقعیت و حق را میگویند وبه «گره ها» اشاره مى کنند

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
اسماعیل نوبخت