1-  برای نصب Word کدام فرمان را باید وارد کرد ؟

الف- Setup            ب- Install           ج- Winword          د- هر سه مورد

2-  چند نوع نمایش فایل داریم ؟

الف- 3             ب- 5          ج- 6                    د- هیچکدام

3-  برای اضافه کردن یک کاراکتر ویژه در محل مکان نما از کدام گزینه استفاده می کنیم ؟

الف- Insert/Symbol          ب- Bullets/Symbol      ج- Foontnol/Symbol     د- هیچکدام

4-  در نرم افزار حروفچینی Word برای انتقال مکان نما به انتهای سند از ……..  استفاده می کنیم ؟

الف- کلید END ب- کلید Home  ج- کلیدهای CTRL+END       د- کلیدهای ALT+END

 

5-  کدام جمله صحیح نیست ؟

الف- فرمان کپی متن انتخاب شده را از روی سند به حافظه موقت منتقل می کند .

ب-فرمان برش متن انتخاب شده را از روی سند به حافظه موقت منتقل می کند .

ج- فرمان کپی یک نسخه از اطلاعات  انتخاب شده را  به حافظه دائم کپی  می کند .

د-با فرمان برش CUT نمی توان قسمتی از متن را حذف نمود .

6-  برای این که قالب بندی اسناد به صورت خودکار صورت گیرد کدام گزینه مناسب  است ؟

الف- Auto Format      ب- Auto Currect        ج- Style        د- Style Gallery

7-  DOCUMENT TEMPLATE  یعنی چه ؟

الف- سند حروفچینی             ب- الگوی سند        سند بی نام          د- سند آماده چاپ

8-  برای ایجاد نقطه چین بین عناوین و شماره صفحات در  فهرست یک سند از کدام گزینه استفاده می کنیم ؟

الف- Leader  در Tab       ب- Tab  در Table          ج- هر دو مورد      د- هیچکدام

9-  چگونه می توان یک متن را به جدول تبدیل کرد ؟

الف-Table Auto Format        ب- Convert Text To Table     ج- Sort       د- Formula

10-         برای شکستن یک ستون و رفتن به ستون بعد از کدام کلید استفاده می گنیم ؟

الف-Ctrl+Alt+Enter     ب- Ctrl+Shift+Enter     ج- Shift+Alt+Enter د- هیچکدام

11-         در Word فاصله شیرازه از کجا محاسبه می شود ؟

الف- بعد از حاشیه ب- لبه کاغذ             ج- حاشیه چپ        د- لبه سمت راست کاغذ

12-         برای اتصال تصویر از محیط های دیگر از کدام گزینه استفاده می شود ؟

الف- Picture              ب- Clipart       ج- Object       د- File

13-         اگر بخواهیم متن را چاپ کنیم کدام گزینه مناسب است ؟

الف- دکمه Print از نوار ابزار استاندارد      ب- گزینه Print  از منوی فایل یا کلید میانبر Ctrl+P

ج- گزینه Print از نوار ابزار Print Preview  د- همه موارد

14-         کلید میانبر Macro کدام است ؟

الف- Ctrl+F2              ب- Shift+F5      ج- Alt+F8       د- هیچکدام

15-در اکثر صفحات محاوره از کلید …… برای علامت زدن یا پاک کردن استفاده می شود ؟

الف- Spacebar             ب- TAB        ج- ENTER      د- CTRL

16-کلیدهای پایگاه در تایپ فارسی از :

الف- ک ث ن م  ش ب ی ص                      ب- ت ک ن م   ب ش ا س   

ج- ل ت ک م   ب ی س ش                       د- ک م ن ت  ب ی س ش

17- کدام جمله صحیح نیست ؟

الف- Word تحت Dos نصب می شود .               ب- Word تحت Windows 95 نصب میشود .

ج- Word تحت  Windows 98 نصب می شود.       د- Word تحت  Windows XP نصب میشود .

18- در Word به هنگام ذخیره پرونده نام پرونده را :

الف- می توان ترکیبی از حروف فارسی و لاتین استفاده نمود .      ب- فقط می توان از حروف لاتین استفاده نمود

ج- فقط می توان از حروف فارسی استفاده نمود .                    د- هیچکدام .

19- برای کارکتر ویژه ای که زیاد با آن سر و کار داریم توسط کدام کلید می توانیم کلید میانبر ایجاد کنیم ؟

الف- Insert     ب-Special Character     ج-Shortcut Key    د-چنین امکانی وجود ندارد.

20- فشردن دو کلید فلش بالا و Ctrl  بطور همزمان Word چه عملی انجام می دهد ؟

الف- مکان نما به اول پاراگراف می رود .

ب- مکان نما یک سطر بالا می رود .

ج- مکان نما به بالاترین سطر صفحه مانیتور می رود .     

ب- تمام متن یک سطر به پایین حرکت می کند بدون اینکه مکان نما از روی سطر جابجا شود .

21- برای تراز بندی پاراگراف ها به صورتی که ابتدا و انتهای تمام خطوط یکسان باشد کدام گزینه مناسب است ؟

الف-Align Left             ب- Align Right         ج- Justify       د- Center

22-برای ایجاد قالب بندی جدید از این گزینه استفاده می کنیم ؟

الف- Auto Format           ب-Style              ج- Template     د- هر سه مورد

23- برای نشانه گذاری و مرتب سازی متن های چند ستونه از کدام گزینه استفاده می کنیم ؟ 

الف- Paragraph            ب- Tab              ج- Columns      د- هیچکدام

24- حالت درج (Insert) چیست ؟

الف- مطالبی که تایپ می شود در جایی که مکان نما قرار دارد اضافه میشود .

ب- مطالب بر روی مطالب قبلی اضافه می شود .

ج- مطالب در حافظه و انتقال در جایی دیگر است .

د- موارد الف و ب

25- برای خروج از منو های باز و پنجره های محاوره ای معمولا از چه کلیدی  استفاده میکنیم ؟

الف- Back Space      ب- ESC             ج- F5               د- F6

26- برای انتخاب پاراگراف جاری از کدام کلید استفاده میکنیم ؟

الف- Cntrl + Shift +→    ب-  Cntrl + Shift +         ج- Cntrl + Shift + ↑    د- Cntrl + Shift +

27- برای خروج از Word چه کلیدی استفاده میشود؟

الف- Cntrl + F4       ب-Alt + F4                  ج- Shift + F4                        د- F4

28- روشن شدن کلید Num lock   …

الف- اعداد قسمت تایپ را فعال میکند.                     ب- اعداد قسمت ماشین حساب را فعال میکند.

ج- کلید های جهتی قسمت تایپ را فعال میکند.        د- کلید های جهتی ماشین حساب را فعال میکند.

29- برای تایپ حالت دوم روی کلید ها از کدام کلید ترکیبی استفاده میشود.

الف- Alt                               ب- Cntrl                    ج- Shift                     د- هر سه مورد

30- برای تغییر محیط از فارسی به انگلیسی از کدام کلید استفاده میشود؟

الف- Shift + Alt راست        ب- Shift + Alt چپ       ج- هردو       د- هیچکدام

31- کلید  Enter در Word  چه کاری انجام میدهد ؟

الف- برای باز کردن خط جدید                      ب- برای رفتن به خط جدید     

ج- برای باز کردن پاراگراف جدید                  د- هر سه مورد

32- کلید  Alt + Ctrl + Shift چه میکند؟

الف- محیط و پاراگراف را از انگلیسی به فارسی تبدیل میکند.      

ب- محیط پاراگراف را از فارسی به انگلیسی تبدیل میکند.

ج- محیط و پاراگراف را بین دو محیط فارسی و انگلیسی تغییر میدهد.

د- هیچکدام

33- کلید Shift +F  نقطه درج را …… میبرد .

الف- به اندازه کاراکتر به سمت چپ    ب- به سه موقعیت قبل          ج- به پنج موقعیت قبل   د- هیچکدام

 34- جهت انتخاب هر متن از ……… استفاده میکنیم.

الف- Select all                    ب- Selection             ج- کلیک کردن            د- Cntrl + A

35- برای حذف سریع لغت قبل از نقطه درج از کلیدهای …… استفاده میکنیم.

الف- Delete                        ب- Cntrl + Backspace          ج- Cntrl + Delete       د- موارد ب و ج

36- Customize برای چیست ؟

الف- سفارشی کردن نوار منو                  ب- سفارشی کردن جعبه ابزار   

ج- سفارشی کردن صفحه کلید                   د- هر سه  مورد

37- سیستم های امنیتی موجود در Word برای محافظت از سندها کدام یک از موارد زیر می باشد ؟

الف- ایجاد فایل پشتیبان      ب- کلمه عبور برای فایل  ج- فقط خواندنی کردن یک فایل        د- همه موارد

38- جهت چاپ صفحات خاصی از یک متن از ….. استفاده می کنیم .

الف- Print  از میله ابزار ب- Print  از منوی File      ج- Print  از Preview          د- Print Pages

39- برای وارد کردن حروف بزرگ باید همزمان کلید …….. را نگه داشت .

الف- Ctrl            ب- Shift        ج- Alt                   د- Ctrl+Alt

40- عمل چاپ عبارت است از :

الف- کار چاپگر                         ب- فرآیند ساخت یک کپی از سند روی کاغذ       

ج- نصب چاپگر و فرمان Print              د- موارد الف و ج

41- برای چاپ صفحه ای که مکان نما در آن قرار دارد ……. را انتخاب می کنیم .

الف – Current Page         ب- Copies       ج- Print Page        د- هیچکدام

42- برای رسم تصاویر در Word از کدام نوار ابزار استفاده می کنیم؟

الف- Word یک واژه پرداز است و با کلمات کار می کند و امکانی برای رسم تصاویر در آن نیست .

ب- جعبه ابزار استاندارد           ب- جعبه ابزار قالب بندی           د- جعبه ابزار Drawing

43- برای تغییر اندازه شکل ها در Word کدام گزینه مناسب است ؟

الف- کلید Size  در نوار ابزار قالب بندی     

ب- بر روی شکل کلیک می کنیم و سپس دستگیره های شکل را می کشیم

ج- بر روی شکل چندین بار کلیک می کنیم .

د- شکل را انتخاب می کنیم سپس کلیدهای + یا – را فشار می دهیم .

44- شیرازه یعنی چه ؟

الف- فاصله بین متن ولبه های کاغذ برای صحافی         ب- فاصله اضافی متن از حاشیه های وسط کاغذ برای صحافی

ج- فاصله متن از چپ و راست کاغذ                  د- کادر دور متن

45- عمق  شیرازه :

الف- مخصوص روزنامه هاست .                    ب- در صفحه آرائی بولتن و مجله است.

ج- مخصوص کتابهای قطور است .                       د- هر سه مورد

46- سرصفحه :

الف- عبارتی است که در بالای صفحات روزنامه ها درج می شود .

ب- تیتر اصلی روزنامه یا مطللب که در بالای صفحه درج میشود .

ج- عبارت ثابتی است که بالای کتاب ها و مطالب درج میشود و در آن عبارت و شماره صفحات و… قید می شود .

د- عبارتی است که در بالای صفحات کتاب ها  درج می شود .

47- هم‌طرازی متن کدام است؟

الف- Justify از Paragraph    ب- Alignmant از Paragraph    ج- Center  از Paragraph    د- هر سه مورد

48- برای ایجاد پاصفحه از کدام گزینه استفاده می شود ؟

الف- Footnote             ب- Footer            ج- Endnote      د- هر سه مورد

49- قالب بندی یک پاراگراف را در کجا می توان تغببر داد ؟

الف- Stylr Gallerry               ب- Style         ج- Parapraph              د- هر سه مورد

50- عمل Endnote :

الف- منوی View پاورقی پایان صفحه            ب- منوی Insert پاورقی پایان صفحه

ج-منوی View پاورقی پایان سند           د- منوی Insert پاورقی پایان سند

51- برای شماره گذاری متن از کدام گزینه استفاده می شود ؟

الف- Bullet            ب- Columns         ج- Numbering              د- هر سه مورد

52-تفاوت حاشیه با تورفتگی پاراگراف چیست ؟

الف- تفاوتی ندارد .

ب- حاشیه برای کل صفحه می باشد ولی تورفتگی مربوط به پاراگراف خاص می باشد.

ج- حاشیه مربوط به یک پاراگراف است ولی تورفتگی مربوط به کل صفحه میباشد .

د- تورفتگی از سمت راست ایجاد میشود ولی حاشیه از تمام جهات

53- برای اینکه ابتدای پاراگراف ها عدد گذاری شود کدام گزینه مناسب است ؟

الف- Bullet                                 ب – Numbering  

ج- انتخاب گزینه Bullet and Numberring  از منوی Format       د- موارد ب و ج

54- برای ایجاد یک پاورقی ثابت در صفحه در Word  از کدام گزینه استفاده می کنیم ؟

الف- Header and Footer از منوی View         ب- Header and Footer  از منوی Format

ج- Footer از منوی View                   د- Footnote  از منوی Insert

55- کدام یک از گزینه های زیر در مورد سرصفحه درست می باشد ؟

الف – می توان در سرصفحه متنی را نوشت    ب- می توان فقط برای صفحات فرد و زوج سر صفحه قرار داد .

ج- می توان برای صفحه اول یا یک بخش سر صفحه قرار نداد .                   د- همه موارد .

56- برای تغییر حاشیه از…….. استفاده می کنیم .

الف- گزینه Margins از برگه Page Setup          ب- Page Setup  از برگه Landscape

ج- Page Setup  از برگه Portial                   د- منوی Margings    

57- افزودن شماره صفحه توسط …… صورت میگیرد؟

الف- Insert Numbers         ب- Paeg Numers     ج- Top of Page د- Number Format

58-جهت تنظیم اندازه کاغذ از …….. استفاده می کنیم .

الف- Margins             ب- Paper size             ج- Format             د- Option

59- برای شماره گذاری صفحه از منوی …….. گزینه …….. استفاده می کنیم .

الف- Insert-Page Numbers          ب- از میله ابزار     ج- Numbering از میله ابزار          د- موارد الف وب

60- برای شماره گذاری در دو طرف صفحه از گزینه …….. استفاده می کنیم .

الف- Mirror Margins        ب- Center      ج- In Side       د- Out Side

61- برای این که بین ستون های متن در متون روزنامه ای یا چند ستونی خط های جداکننده ای وجود داشته باشد کدام گزینه مناسب است ؟

الف- انتخاب گزینه Line                               ب- انتخاب گزینه Line Between          

ج- انتخاب گزینه Equal Column Width                   د- انتخاب گزینه ای از Preset

62- برای این که متون روزنامه ای در Word ایجاد کنیم کدام گزینه و از کدام منو مناسب است ؟

الف-Column  - منوی Table                  ب- Column  - منوی Format

ج- Row – منوی Format                د- چنین امکانی در Word وجود ندارد .

63- برای حذف یک سطر جدول از  …… استفاده می کنیم .

الف- Delete          ب- از منوی Table گزینه Delete Rows   ج- Clean Rows   د- موارد ب و ج

64- چگونه می توان یک متن را به جدول تبدیل کرد ؟

الف- Table Auto Format  ب- Convert Text To Table       ج- Sort       د- Formula

65- Merge Cells  :

الف- تقسیم خانه های جدول                                                 ب- حذف خانه های جدول

ج- ادغام خانه های جدول                     د-اضافه کردن خانه های جدول

66-جدول درWord  به چه منظور ارائه می گردد ؟

الف- روشی برای نمایش اطلاعات پیچیده در ستون های عمودی و سطرهای افقی می باشد .

ب- روشی برای نمایش اطلاعات پیچیده در سطرهای افقی می باشد.

ج- روشی برای نمایش اطلاعات پیچیده در ستون های عمودی می باشد .

د- چنین امکانی در Word نمی باشد .

67- برای ایجاد یک جدول کدام گزینه مناسب است ؟

الف- انتخاب گزینه Insert Table از منوی Table     ب- انتخاب گزینه Make Table  از منویTable

ج- انتخاب گزینه Insert Table  از جعبه ابزار استاندارد         د- موارد الف و ج

68- Split Table از منوی Table چه عملی انجام می دهد ؟

الف- باعث افزودن یک جدول در جدول  دیگر      ب- باعث ادغام دو جدول

ج- باعث تعمیم یک سطر جدول به دو سطر        د- باعث ادغام دو سطر

69- گزینه های Split Table  و  Merge Cells در منوی Table  به چه منظور است ؟

الف- به منظور ادغام چند سلول و تبدیل یک سلول به چند سلول .

ب- تبدیل یک سلول به چند سلول و ادغام چند سلول .

ج- تبدیل یک سطر به چند سطر و ادغام چند سطر .

د- تبدیل یک ستون به چند ستون و ادغام چند ستون

70- برای تقسیم سلولها از …….. استفاده می کنیم .

الف- منوی Table  گزینه Grid Lines                ب- منوی Table  گزینه Insert Cell

ج- منوی Table گزینه Split Table             د- منوی Table  گزینه  Merge Cells

71- نوع نقاط توقف TAB توسط …….  تعیین می گردد .

الف- TAB Alignmant         ب- Ruler       ج- Tableader               د- Tab Stop

72- ایجاد Tab در Word به چه منظور است ؟

الف- ایجاد پاراگراف  ش ب- ایجاد جداول   ج- ایجاد حرکت مناسب مکان نما   د- تعیین قلم

73- نمونه ها (Template ها ) دارای انشعاب …….. هستند .

الف- DOC           ب- DOT             ج- TEM             د- TXT

74- Template  ها در Word به چه منظور استفاده می شوند ؟

الف- برای بالا بردن سرعت .             ب- برای جلوگیری از انجام کارهای تکراری در سندهای مشابه

ج- برای ساختن یک سندی که شامل تصویر می باشد.               د- موارد الف و ب