1- چند نوع مداد گرافیکی وجود دارد؟

الف ) مدادهای_ B6  مدادهای  _ H3 مدادهای  F

ب ) مدادهای_ B  مدادهای H  -مدادهای HB*

ج ) مدادهای_ B5  مدادهای F مدادهای  HB

د ) مدادهای _ B1 مدادهای _ B2 مدادهای  HB

1- چند نوع مداد گرافیکی وجود دارد؟

الف ) مدادهای_ B6  مدادهای  _ H3 مدادهای  F

ب ) مدادهای_ B  مدادهای H  -مدادهای HB*

ج ) مدادهای_ B5  مدادهای F مدادهای  HB

د ) مدادهای _ B1 مدادهای _ B2 مدادهای  HB

 

۲٫ برای مشاهده عملیات انجام شده روی فایل جاری از کدام پالت استفاده می کنیم؟

الف ) History*

ب ) Layer

ج ) Navigator

د ) Info

 

۳٫ با کمک کدام پالت می توان در رابطه با نقطه جاری تصویر اطلاعات بدست آورد؟

الف ) Info*

ب ) Swatches

ج ) History

د ) Color

 

۴٫ کدامیک از گزینه های زیر جز احجام اصلی است ؟

الف ) منشور

ب ) استوانه

ج ) مخروط

د ) کره*

 

۵٫ در طراحی با سه دسته از وسایل سرو کار داریم ؟

الف ) ابزار یا وسایل اثر گذار – وسایل  و ابزار کمکی  – زاویه دید درست طراح

ب ) ابزار یا وسایل اثر گذار-  منظره یا ترکیب  بندی – وسایل و ابزار کمکی

ج ) ابزار یا وسایل اثر گذار – زمینه یا سطوح اثر پذیر – وسایل و ابزار کمکی *

د ) زمینه  یا سطوح اثر  پذیر – وسایل و ابزار کمکی – زاویه دید درست طراح

 

۶٫ برای از انتخاب خارج کردن قسمت انتخابی از تصویر کلید ……………را فشار می دهیم.

الف ) Shift + D

ب ) Ctrl + Shift + D

ج ) Ctrl + D*

د ) Alt + D

 

۷٫ با افزایش Resolution یک تصویر حجم آن چه تغییری می کند؟

الف ) افزایش می یابد.*

ب ) هیچ تغییری نمی کند

ج ) کاهش می یابد.

د ) به عوامل مختلفی بستگی دارد.

 

۸٫ برای نمونه برداری از رنگ مورد نظر در یک تصویر از کدام ابزار استفاده می کنیم ؟

الف ) Move

ب ) Paint Pocket

ج ) Magic Wand

د ) Eyedropper*

 

۹٫ با کدام ابزار می توان بخش انتخاب شده را انتقال داد؟

الف ) Zoom

ب ) Move*

ج ) Magic Lasso

د ) Lasso

۱۰٫ با افزایش کدام کنترل عصای جادویی  ( Magic Wand ) می توان تنوع رنگهای انتخابی را بیشتر کرد ؟

الف ) Tolerance*

ب ) Modify

ج ) Aliased

د ) Subtract

 

۱۱٫ کدام ابزار مرز رنگها را به صورت اتوماتیک تشخیص می دهد ؟

الف ) Lasso Tool

ب ) Polygonal Lasso Tool

ج ) Magnetic Lasso*

د ) Crop

 

۱۲٫ کدام گزینه در مورد خطوط راهنما صحیح نمی باشد؟

الف ) خطوط راهنما را می توان حذف کرد

ب ) خطوط راهنما در خروجی چاپ می شوند*

ج ) خطوط راهنما را می توان جابجا کرد

د ) خطوط را می توان تغییر رنگ داد

 

۱۳٫ با کدام گزینه می توان اندازه بوم نقاشی را تغییر داد؟

الف ) Image Size

ب ) Canvas size*

ج ) Rotate Canvas

د ) Size

 

۱۴٫ چگونه می توان یک لایه را پنهان کرد ؟

الف ) روی لایه کلیک می کنیم و آن را به سمت سطل زباله می کشیم

ب ) لایه را از حالت فعال خارج می کنیم

ج ) روی نماد چشم لایه کلیک می کنیم*

د ) روی لایه کلیک کرده و دکمه H را فشار می دهیم

 

۱۵٫ برای اینکه روی لایه Back ground یک سری اعمال ویرایشی انجام داد باید :

الف ) یک لایه جدید با استفاده از گزینه New Layer ایجاد کنیم

ب ) لایه Back ground را حذف کنیم .

ج ) روی لایه Back ground دابل کلیک کنیم و نام آن را به layer صفر تغییر می دهیم*

د ) مقدار opacity لایه back ground را زیاد می کنیم .

 

۱۶٫ برای تبدیل یک مسیر به یک انتخاب ………………….

الف ) از پالت Path گزینه Make Selection انتخاب می کنیم*

ب ) از پالت Path گزینه New Path انتخاب می کنیم

ج ) از پالت Path گزینه Fill Path انتخاب می کنیم

د ) از پالت Path گزینه Stroke Path انتخاب می کنیم

 

۱۷٫ برای اینکه مسیر ایجاد شده را به خط یا حاشیه تبدیل کنیم باید از گزینه …………………در پالت  Path استفاده کرد؟

الف ) Stroke Path

ب ) New path

ج ) Make Work Path

د ) Fill path   *

 

۱۸٫ برای آماده سازی فایل جهت چاپ از کدام مد رنگی استفاده می‌کنیم؟

الف ) Rgb

ب ) Cmyk*

ج ) Gray Scale

د ) Lab Color

 

۱۹٫ کدامیک از ابزارهای زیر تصویر را واضح تر و لبه ها را تیز تر می‌نماید؟

الف ) Blur

ب ) Dodge

ج ) Sharpen*

د ) Burn

۲۰٫ جلوه  Bevel and Embossچه کاربردی دارد ؟

الف ) باعث ایجاد سایه رو به داخل اشیاء می شود

ب ) برای برجسته کردن و حجم دادن به اشیاء*

ج ) ایجاد سایه می کند

د ) باعث ایجاد هاله در خارج اشیاء می شود

 

۲۱٫ برای انتخاب مسیر مستقیم از کدام کلید میانبر استفاده می شود ؟

الف ) از کلید A*

ب ) از کلید P

ج )  از کلید D

د ) از کلید E

 

۲۲٫ در ابزار Clone stamp برای نمونه برداری ازقسمتی از تصویر کدام کلید را نگه می داریم ؟

الف ) Alt*

ب ) Shift

ج ) Alt + Shift

د ) ازهیچ کلیدی استفاده نمی کنیم

 

۲۳٫ رنگ همنشین دایره چیست؟

الف ) نارنجی

ب ) آبی*

ج ) سبز

د ) قرمز

 

۲۴٫ پالت Swatches برای چه منظوری است ؟

الف ) برای بازگرداندن تصویر به موقعیتهای قبلی

ب ) برای انتخاب رنگ*

ج ) برای دیدن اطلاعات مختصاتی نقطه

د ) چنین پالتی در فتوشاپ وجود ندارد

 

۲۵٫ با کدام ابزار می توان حالت تدریج رنگ ایجاد نمود ؟

الف ) Bucket

ب ) Eyedropper

ج ) Gradient*

د ) Brush

 

۲۶٫ ابزار Bucket ( سطل رنگ ) چه کاری انجام می دهد ؟

الف ) ناحیه انتخابی را با رنگ انتخابی پر می کند*

ب ) از تصویر نمونه رنگ می گیرد

ج ) ناحیه انتخابی را با رنگ Background پر می کند

د ) پیکسل هایی را که از نظر مقدار رنگ شبیه هستند با رنگ پر می کند

 

۲۷٫ Opacity برای تعیین چه حالتی در تصویر بکار می رود؟

الف ) درصد پیوستگی حرکت قلم مو

ب ) تعیین نوع آمیختگی رنگ

ج ) جلوگیری از موزائیکی شدن لبه تصویر

د ) درجه ماتی و شفافی تصویر*

 

۲۸٫ هر چه بافت کاغذ زبر تر باشد ، اثر مداد بر آن  …  می شود

الف ) تیره تر

ب ) خشن تر   *

ج ) خاکستر ی تر

د ) هیچکدام

 

۲۹٫ درمنوی Select گزینه Expand چه کاری انجام می دهد ؟

الف ) گسترش ناحیه انتخاب*

ب ) ناحیه انتخاب را جمع تر می کند

ج ) ناحیه انتخاب را به شکل کادر در می آورد

د ) کناره های ناحیه انتخابی رابه صورت محو در می آورد

۳۰٫ برای بازگشت چند عمل قبلی ازکدام پالت یا دکمه استفاده می کنیم؟

الف ) Layer

ب ) History*

ج ) Ctrl + Z

د ) Undo

 

۳۱٫ برای انتخاب یک ناحیه مستطیلی از کدام ابزار استفاده می کنیم ؟

الف ) Rectangle*

ب ) Lasso

ج ) Skew

د ) Magic wand

 

۳۲٫ فیلتر Dry Brush چگونه عمل می کند ؟

الف ) تصویر را به صورت نگاتیو و تک رنگ تبدیل می کند

ب ) مانند یک سبک نقاشی که لبه های تصویر مابین آبرنگ و رنگ روغن است*

ج ) مانند یک نقاشی کولاژ عمل می کند

د ) مانند یک سبک نقاشی ایتالیایی روی دیوار های گچی می باشد

 

۳۳٫ ترکیب تمامی رنگها در مد RGB چه رنگی را تشکیل می دهد؟

الف ) خاکستری   ب ) بی رنگ     ج ) سفید*     د ) سیاه

 

۳۴٫ یک سیستم مختصاتی بعد پذیر که برای توصیف عددی رنگ ها به کار می‌رود ؟

الف ) فضای رنگ

ب ) طیف رنگ

ج ) مدل رنگ

د ) مد رنگ*

 

۳۵٫ با استفاده از فرمانهای منوی فرعی Transform کدام اعمال زیر در یک ناحیه انتخاب با یک لایه قابل اجرا هستند ؟

الف ) چرخش آزاد (دستی) ، افزایش یا کاهش مقیاس

ب ) معکوس کردن تصویر حول محورهای عمودی و افقی

ج ) کج کردن ، ایجاد جلوه پرسپکتیو ، چرخش با تعیین درجه بخصوص

د ) هر سه مورد صحیح است*

 

۳۶٫ برای کوچک نمائی تصویر در فتوشاپ  چه باید کرد ؟

الف )View / zoom out

ب ) View / zoom in

ج ) ابزار  Zoom همراه کلید ALT

د ) الف و ج   *

 

۳۷٫ کار برد ابزار Blur چیست ؟

الف ) افزایش تضاد رنگی پیکسلها

ب ) لکه دار کردن تصاویر

ج ) افزایش روشنایی تصاویر

د ) کم کردن تند و تیزی رنگ ها و نرم کردن رنگ های تصویر*

 

۳۸٫ ابزار Pen برای …………….. می باشد .

الف ) نقاشی کردن

ب ) رسم دقیق اشکال

ج ) رسم مسیر*

د ) هیچکدام

 

۳۹٫ علم پرسپکتیو در چه قرنی بوجود آمد ؟

الف ) قرن ۱۶ میلادی

ب ) قرن ۱۲ میلادی

ج ) قرن ۱۳ میلادی

د ) قرن ۱۵ میلادی*

 

 

۴۰٫ کدام گزینه زیر می تواند تصاویر را جهت صفحات اینترنتی ذخیره کند ؟

الف ) Save as

ب ) Export

ج ) Save For Web*

د ) Import

 

۴۱٫ تاثیر مداد کنته روی ورق به چه صورت است ؟

الف ) براق نیست          *

ب ) براق است

ج ) بستگی به موقعیت دارد

د ) هیچکدام

 

۴۲٫ کدامیک از موارد زیر ، لیست اعمال انجام شده را نشان می دهد ؟

الف ) Layers

ب ) History*

ج ) Paths

د ) Actions

 

۴۳٫ در گروه مدادهای B هر چه عدد بالاتر رود مغز مداد ……….. می شود ؟

الف ) سخت تر – اثر گذاری پر رنگ تر

ب ) سخت تر – اثر گذاری کم رنگ تر

ج ) نرم تر – اثر گذاری پر رنگ تر*

د ) نرم تر – اثر گذاری کم رنگ تر

 

کدام گزینه  در رابطه با Canvas  Size صحیح نمی باشد؟

الف ) فضای بوم به رنگ پس زمینه افزایش می‌یابد

ب ) باعث  تغییر اندازه تصویر نمی‌شود

ج ) برای تغییر دادن اندازه یک تصوی بکار می‌رود         *

د ) برای بزرگ کردن فضای بوم بکار می‌رود

 

۴۵٫ کلید میانبر نمایش پالت لایه ها کدام است ؟

الف ) F5

ب ) Alt + Shift

ج ) F7*

د ) Space

 

۴۶٫ فرمان canvas size چه کاری انجام می دهد ؟

الف ) اندازه تصویر را تغییر می دهد

ب ) اندازه بوم را تغییر می دهد*

ج ) رنگ تصویر را مات می کند

د ) الف و ب

 

۴۷٫ ابزار Type جهت کدام عمل زیر استفاده می شود ؟

الف ) رنگ گذاری

ب ) نوشته گذاری*

ج ) تغییر سایز تصویر

د ) پاک کردن تصویر

 

۴۸٫ فرمان Flip Vertical معادل کدامیک از گزینه های زیر است؟

الف ) Rotate 180      *

ب ) Rotate 90 ccw

ج ) Rotate 100

د ) Rotate 90 cw

 

۴۹٫ آیینه ای بودن شکل ها جز مشخصات کدام نوع از اشکال است ؟

الف ) پایدار

ب ) مثنی*

ج ) متقارن

د ) نا متقارن

۵۰٫ پر تحرک ترین خط کدام است؟

الف ) مورب*

ب ) عمودی

ج ) منحنی

د ) افقی

 

۵۱٫ مهمترین عامل شکل گیری ریتم چیست ؟

الف ) تنوع

ب ) نظم

ج ) رنگ

د ) تکرار*

 

۵۲٫ کدام گزینه درست نمی باشد ؟

الف ) برای ایجاد یک لایه میتوان از گزینه new layer موجود در منوی layer  استفاده کرد

ب ) زیاد شدن تعداد لایه های یک تصویر روی حجم فایل اثری ندارد*

ج ) با استفاده از opacity نمیتوان درصد شفافیت زمینه لایه back ground را تغییر داد

د ) برای ایجاد یک لایه روی دکمه new layer  واقع در پایین پالت layer  کلیک میکنیم

 

۵۳٫ اگر هنگام ایجاد یک فایل جدید از پنجره new قسمت contents گزینه transparent را انتخاب کنیم چه عملی انجام میشود؟

الف ) یک صفحه خالی با رنگ سفید باز میشود

ب ) یک صفحه خالی با رنگ زمینه باز میشود

ج ) یک صفحه خالی بی رنگ باز میشود*

د ) یک صفحه خالی با رنگ پیش زمینه بازمیشود

 

۵۴٫ هنگام تغییر اندازه بوم در کادر canvas size گزینه anchor چه عملی انجام میدهد؟

الف ) واحد میزان تغییر بوم را تعیین می کند

ب ) محل قرار گیری تصویر را مشخص می کند  *

ج ) میزان کوچک و بزرگ شدن تصویر را تعیین می کند

د ) میزان کوچک و بزرگ شدن بوم را تعیین می کند

 

۵۵٫ کدام گزینه لبه های تیز انتخاب را گرد می کند؟

الف ) Grow

ب ) feather *

ج ) invers

د ) similar

 

۵۶٫ نگه داشتن کدام کلید در استفاده از ابزار Brush باعث اثر ابزار به صورت خطوط مستقیم خواهد شد ؟

الف ) Ctrl

ب ) Shift*

ج ) Ctrl + Alt

د ) Shift + Alt

 

۵۷٫ گزینه Edit > Transform > scale چه عملی انجام می دهد؟

الف ) ‌برای چرخش قسمت انتخاب شده به کار می رود

ب ) ‌برای تغییر اندازه قسمت انتخاب شده به کار می رود*

ج ) برای تغییر دادن پرسپکتیو قسمت انتخاب شده به کار می رود

د ) برای اریب کردن قسمت انتخاب شده بکار می رود

 

۵۸٫ این فیلتر به تصویر حالت موج سطح آب را می دهد.

الف ) ripple*

ب ) torn edges

ج ) displace

د ) pinch

 

۵۹٫ توسط کدام گزینه میتوان در پنجره file browser عمل مرتب سازی انجام دهیم؟

الف ) بر اساس دقت تصویر

ب ) بر اساس نام و سایز

ج ) بر اساس تاریخ و بر اساس ارتفاع تصویر

د ) همه موارد*

 

 

۶۰٫ گزینه ………… سبب انتخاب همه قسمت ها تصویر به جز قسمتی که انتخاب کرده اید می شود؟

الف ) ‌ Deselect

ب ) Reselect

ج ) Feather

د ) Inverse*

 

۶۱٫ مثلث از تقسیم مساوی کدامیک از اشکال هندسی زیر بدست می آید ؟

الف ) مربع*

ب ) دایره

ج ) ۱۴ ضلعی

د ) بیضی

 

۶۲٫ مناسب ترین کاغذ برای طراحی با زغال ………

الف ) گلاسه

ب ) کاغذ صاف

ج ) کاغذ زبر و پرزدار   *

د ) هیچکدام

 

۶۳٫ از چرخش مثلث قائم الزاویه حول ارتفاعش چه حجمی ایجاد می شود ؟

الف ) کره

ب ) منشور

ج ) مخروط*

د ) مکعب

 

۶۴٫ می خواهیم تمام آسمان آبی رنگ یک تصویر را انتخاب کنیم. استفاده از کدام ابزار زیر متناسب تر است؟

الف ) Magic wand         *

ب ) Lasso

ج ) Polygon lasso

د ) Marquee

 

۶۵٫ در کدام نوع پرسپکتیو خطوط کف احجام به صورت ۳۰ و ۶۰ درجه رسم می شود ؟

الف ) کابیش

ب ) کاوالیر

ج ) ایزومتریک*

د ) دیمتریک

 

۶۶٫ سایه ها و نور در پیدایش کدامیک از عوامل زیر موثر تر است ؟

الف ) خط

ب ) سطح

ج ) حجم*

د ) خطوط موازی و متقاطع

 

۶۷٫ کدامیک از احجام زیر دارای قاعده یا کف دایره شکل می باشد ؟

الف ) منشور*

ب ) هرم

ج ) مکعب مربع

د ) مکعب مستطیل

 

۶۸٫ کدامیک از موارد زیر نقش تعیین کننده ای در تشخیص دادن نقطه تجسمی و معنا پیدا کردن آن دارد ؟

الف ) سطح

ب ) کادر*

ج ) بافت

د ) شکل

 

۶۹٫ کدام یک از فیلترهای زیر سبب ایجاد جلوه ی آبرنگ می شود؟

الف ) Water Paper*

ب ) Accented Ages

ج ) Water Color

د ) Under paint

۷۰٫ کدام گزینه در رابطه با پالتهای فتو شاپ صحیح می باشد؟

الف ) پالتهای فتو شاپ شناور  هستند به این معنا که می توانید آنها را به هر قسمت صفحه که بخواهید انتقال دهید

ب ) در هر پالت منوی مخصوصی وجود دارد که انتخاب های بیشتری را در اختیار کاربر قرار می دهد

ج ) هر پالت را می توان به حداقل اندازه اش در آورد

د ) هر سه گزینه*

 

۷۱٫ تعریف نقطه در آثار تجسمی کدامیک از گزینه های زیر است ؟

الف ) اثر نوک یک قلم بر روی کاغذ

ب ) از برخورد چندین خط صاف با یکدیگر

ج ) یک پنجره روشن در تاریکی از دور

د ) همه موارد*

 

۷۲٫ با کدامیک از فیلترهای زیر می توان ایجاد ابر کرد ؟

الف ) Glass

ب ) Noise

ج ) Clouds*

د ) Wind

 

۷۳٫ از ترکیب دو رنگ زرد و آبی کدامیک از رنگهای زیر بدست می آید ؟

الف ) قرمز

ب ) نارنجی

ج ) سبز*

د ) بنفش

 

۷۴٫ در یک اثر تجسمی کدامیک از موضوعات زیر را با خطوط مورب نمایش می دهند ؟

الف ) عدم سکون و ثبات*

ب ) حرکت سیال و مداوم

ج ) سطح زمین و پهنه دریا

د ) هیچکدام

 

۷۵٫ شدیدترین کنتراست تیرگی و روشنی بین کدام رنگ هاست ؟

الف ) زرد و بنفش*

ب ) قرمز و آبی

ج ) سیاه و سفید

د ) سبز و زرد

 

۷۶٫ هاشور در طراحی یعنی ………………

الف ) خطوط صاف کنار هم

ب ) خطوط عمودی کنار هم

ج ) خطوط ۴۵ درجه متقاطع در یک کادر مربعی*

د ) خطوط منحنی نامنظم

 

۷۷٫ ذوزنقه چه نوع سطحی است ؟

الف ) غیر هندسی

ب ) شکل

ج ) هندسی*

د ) حجم

 

۷۸٫ نقشه یک فرش کدام نوع ترکیب بندی زیر را داراست ؟

الف ) ترکیب بندی متوازی

ب ) ترکیب بندی دایره ای

ج ) ترکیب بندی متقارن*

د ) هیچکدام

 

۷۹٫ برای وارد کردن یک فایل به محیط فتوشاپ از کدام گزینه استفاده می شود ؟

الف ) Save as

ب ) Import*

ج ) Open

د ) Export

۹۰٫ با استفاده از کدام جلوه لایه (Style) می توان یک نوع سایه و گودی داخلی روی جسم یا متن اعمال کرد ؟

الف ) Inner Shadow*

ب ) Bevel & Emboss

ج ) Inner Glow

د ) Color Overlay

 

۹۱٫ رنگ خالص زرد،قرمز و آبی که در بازار موجود است کدام رنگ ها است؟

الف ) زرد کبالت،قرمز آلیزارین،آبی پروس

ب ) زرد آلیزارین،قرمز پروس،آبی کبالت

ج ) زرد کادمیوم،قرمز آلیزارین،آبی کبالت*

د ) زرد کادمیوم،قرمزکادمیوم،آبی آلیزارین

 

۹۲٫ در یک عکس کهنه زرد شده  با کدامیک از دستورات و با افزایش  چه رنگی  می توان رنگ زرد تصویر  را کاهش داد؟

الف ) Color balance و افزایش رنگ آبی*

ب ) Color balance و افزایش رنگ سبز

ج ) Color balance و افزایش رنگ قرمز

د ) Color balance و افزایش رنگ سرخابی

 

۹۳٫ از فرمان Desaturate برای  …….  استفاده می شود ؟

الف ) کاهش میزان  اشباع رنگ *

ب ) از بین بردن اشباع رنگ

ج ) تبادل میزان اشباع رنگ

د ) افزایش  میزان  اشباع رنگ

 

۹۴٫ با استفاده از کدامیک  از ابزار های Path مینتوان گیره ای (نقاط) روی مسیر را حذف کرد؟

الف ) Freeform pen

ب ) convert point

ج ) Add  Anchor point

د ) Delete Anchor point*

 

۹۵٫ از ترکیب دو رنگ آبی و قرمز چه رنگی حاصل می شود؟

الف ) بنفش*

ب ) خاکستری

ج ) سبز

د ) نارنجی

 

۹۶٫ بهترین راه ایجاد تعادل در یک اثر تجسمی کدام گزینه می باشد ؟

الف ) رنگ

ب ) کنتراست

ج ) تضاد

د ) تقارن*

 

۹۷٫ کدام عنصر بصری در محل تقاطع دو خط به وجود می آید ؟

الف ) خط

ب ) سطح

ج ) نقطه*

د ) سایه روشن

 

۹۸٫ با استفاده از منوی  Editگزینه Transformو سپس  Rotateچه عملی روی تصویر انجام می دهند؟

الف ) با این فرمان تصویر انتخابی را جابجا می کنند

ب ) با این فرمان تصویر انتخابی را به یک برنامه دیگر منتقل میکنند

ج ) با این فرمان حاشیه های تصویر را بزرگ یا کوچک میکنند

د ) با این فرمان تصویر را می چرخانند*

 

۹۹٫ برافروختگی ، انرژی و زندگی نماد کدام رنگ می باشد؟

الف ) سبز

ب ) آبی

ج ) قرمز*

د ) نارنجی

 

 

۸۰٫ برای انتخاب نمونه های رنگ میتوان از کدام پالت استفاده کرد؟

الف ) Swatches*

ب ) path

ج ) Info

د ) Layers

 

۸۱٫ کدام نوع طیف رنگ در گرادینت انعکاسی است ؟

الف ) Linear

ب ) Radial

ج ) Reflect*

د ) Diamond

 

۸۲٫ کدام یک از مدادهای زیر دارای جنس سخت تری می باشد؟

الف ) H5*

ب ) B6

ج ) HB

د ) H3

 

۸۳٫ کدام رنگ درونگرا است و معنای ایمان و روح را دارد ؟

الف ) زرد

ب ) سبز

ج ) آبی*

د ) بنفش

 

۸۴٫ اگر بخواهیم هنگام ذخیره فایل لایه ها در هم ادغام نشوند از کدام فرمت استفاده می کنیم ؟

الف ) GIF

ب ) BMP

ج ) PSD*

د ) JPG

 

۸۵٫ هنگام استفاده از ابزار Type عملکرد گزینه Crisp در قسمت Anti aliasing ابزار Option چیست ؟

الف ) وضوح متن را بیشتر  می کند

ب ) متن را پررنگ تر می کند

ج ) حروف متن را به حروف بزرگ  تبدیل می کند

د ) الف و ب*

 

۸۶٫ در پنجره Image Size هدف گزینه Resample  Image چیست ؟

الف ) با تغییر  ابعاد  تصویر  ، به طور اتوماتیک  و ضوح تصویر  تنظیم می شود

ب ) به هنگام  تغییر  وضوح ، ابعاد تصویر  به طور  اتوماتیک تغییر  می یابد

ج ) دقت تصویر در چاپ  تنظیم می شود

د ) ب و ج*

 

۸۷٫ ماشینهای چاپ افست و پرینترهای جوهر افشان از کدام مدل رنگ استفاده می کنند ؟

الف ) RGB

ب ) Bitmap

ج ) CMYK*

د ) Grayscale

 

۸۸٫ منظور از رنگ های اصلی چیست؟

الف ) از ترکیب دو رنگ مجاور در چرخه رنگ ایجاد می شود

ب ) از ترکیب رنگ های درجه اول و دوم به دست می آید

ج ) از ترکیب رنگ های خنثی ایجاد می شود

د ) از ترکیب هیچ رنگی به دست نمی آید*

 

۸۹٫ اگر بخواهیم از جلوه های موجود در یک لایه کپی گرفته تا در لایه های دیگر استفاده کنیم از کدام گزینه استفاده می کنیم ؟

الف ) Copy Layer Style

ب ) Add Layer Mask

ج ) Paste Layer Style*

د ) Layer VIA Copy

۱۰۰٫ رنگ نارنجی با کدامیک از شکلهای اصلی هماهنگ است؟

الف ) دایره

ب ) مربع

ج ) ذوزنقه*

د ) مثلث

 

۱۰۱٫ با کدام ابزار می توان شبیه سازی کشیدن انگشت خیس را روی تصویر انجام داد؟

الف ) Sharpen

ب ) Bluer

ج ) Sponge*

د ) Smudge

 

۱۰۲٫ تغییر سایز قلم در کدام ابزار زیر امکان پذیر نیست ؟

الف ) Eraser

ب ) Brush

ج ) Smadge

د ) Line*

 

۱۰۳٫ برای کدام یک از وسایل زیر استفاده فیکساتیو الزامی است ؟

الف ) مداد های  شمعی

ب ) زغال

ج ) پاستل

د ) موارد ب و ج*

 

۱۰۴٫ خط منحنی به معنای …..

الف ) آرامش و سکون

ب ) مقاومت و ایستادگی

ج ) حرکت سیال و مداوم*

د ) خشونت و عدم سکون

۱۰۵٫ برای ایجاد یک پیکان در یک یا دو سر یک پاره خط کدام قسمت در پانل Stroke استفاده می شود؟

الف ) Cap

ب ) Arrowheads*

ج ) Dash

د ) Miter

۱۰۶٫ در کدامیک از نرم افزارهای زیر تصاویر بصورت برداری ذخیره می شود؟

الف ) Freehand

ب ) Photo shop

ج ) Corel draw

د ) الف و ج*

 

۱۰۷٫ اندازه کدامیک از کاغذ های زیر ۷/۲۹ * ۲۱ سانتیمتر است ؟

الف ) A5

ب ) B5

ج ) C2

د ) A4*

 

۱۰۸٫ کدامیک از رنگهای زیر رنگ اصلی نیست؟

الف ) قرمز

ب ) زرد

ج ) سبز *

د ) آبی

 

۱۰۹٫ کدامیک از موارد زیر جز امکانات مورد نیاز برای نصب photoshop محسوب نمی شود ؟

الف ) CD – Rom

ب ) Floppy Disk*

ج ) فضای دیسک سخت ۲۸۰ مگابایت

د ) حداقل ۲۵۶ مگابایت RAM

 

 

۱۱۰٫ خطی که بیانگر نرمش و ملایمت است و آرامش را القا می کند کدام است ؟

الف ) منحنی*

ب ) مورب

ج ) افقی

د ) عمودی

 

۱۱۱٫ حجم آب درون یک ظرف شیشه ای جز کدامیک از احجام زیر می باشد ؟

الف ) احجام هندسی

ب ) احجام سیال*

ج ) احجام ایزومتریک

د ) احجام ثلاثه

 

۱۱۲٫ لایه فعال به چه لایه ای گفته می شود ؟

الف ) لایه ای که تصویر قلم مو در آن قرار دارد

ب ) لایه ای که نوار ( های لایت ) روی آن باشد

ج ) لایه ای که از همه بالاتر است

د ) الف و ب*

 

۱۱۳٫ درختان و تیر چراغ برق چه نوع عنصری بصری را القاء می کنند؟

الف ) نور

ب ) خط *

ج ) رنگ

د ) هیچکدام

 

۱۱۴٫ نقطه در پایین صفحه چه احساسی را به بیننده القا می کند ؟

الف ) پرواز

ب ) سکون

ج ) سبکی

د ) سنگینی*